NEWS UPDATE

ข่าวและกิจกรรมต่างๆ

Train the Trainers 2022

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยร่วมกับสาขาวิชาการโฆษณาและการสื่อสารตราสินค้า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด  “Train the Trainers 2022 หัวข้อแนวปฏิบัติในการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ในระดับอุดมศึกษาได้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการโฆษณาและการสื่อสาร การตลาดที่ตอบสนองต่อสภาพการณ์ในปัจจุบันมากขึ้น เนื่องจากคณาจารย์เป็นกลุ่มบุคคลที่สำคัญในการหล่อหลอมนิสิต และนักศึกษาให้เป็นนักโฆษณาและนักสื่อสารการตลาดที่มีคุณภาพ และมีความตระหนักในความสำคัญของเรื่องจริยธรรม และการกำกับดูแลตนเองต่อไป เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ  ห้อง 1001 ชั้น 10 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      

 บุคคลในภาพ จากซ้ายไปขวา

 

 

1. อาจารย์วิไลรักษ์ สันติกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการประชาสัมพันธ์  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา อัครจันทโชติ  คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. นายรติ  พันธุ์ทวี  นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

4. ดร.นิวัต วงศ์พรหมปรีดา  รองนายกสมาคมฯ ฝ่ายมาตรฐานวิชาชีพ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

5. นายอดิศักดิ์  อมรฉัตร  เลขาธิการ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

6. นางสาวจิตติกาญจน์  คงเทศ กรรมการฝ่ายมาตรฐานวิชาชีพ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

วัน : 18 Apr 2022

Share This:

Recent Events