NEWS UPDATE

ข่าวและกิจกรรมต่างๆ

ขอเชิญชวนทำแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนารูปแบบการอบรมและจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา

ขอเชิญชวนทำแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนารูปแบบการอบรมและจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนารูปแบบการอบรมและจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณาซึ่งได้รับทุนวิจัยจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ทั้งนี้ จริยธรรมเป็นสิ่งที่ไม่มีถูกหรือผิดแน่นอนเสมอไป ดังนั้นกรุณาตอบตามความคิดเห็น ความรู้สึก และสิ่งที่ตรงกับตัวของท่านมากที่สุด ข้อมูลที่ได้รับจะนำมาวิเคราะห์เป็นผลการวิจัยในภาพรวมสำหรับการพัฒนามาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา และแนวทางการสื่อสารจรรยาบรรณต่อไปเท่านั้น

สามารถร่วมตอบแบบสอบถามได้ ที่นี่
 

วัน : 19 May 2020

Share This:

Recent Events