LAW & REGULATIONS

กฏและข้อบังคับสำหรับการโฆษณา

Law & Regulations


AAT Code of Ethics

AAT Code of Ethics แนวปฏิบัติในการโฆษณาและสื่อสารการตลาด

กฎกระทรวง กำหนดข้อความโฆษณาสินค้ำหรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม พ.ศ. ๒๕๖๔

กฎกระทรวง กำหนดข้อความโฆษณาสินค้ำหรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม พ.ศ. ๒๕๖๔

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ตารางเปรียบเทียบปี 2522 และปี 2562

จดหมายชี้แจง พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และข้อเปรียบเทียบระหว่าง ปี 2522 กับปี 2562

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 (ฉบับเต็ม)

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 (ฉบับเต็ม)

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ.2561

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ.2561