NEWS UPDATE

ข่าวและกิจกรรมต่างๆ

แค่ใจก็เพียงพอ Honor the King’s Legacy 2020

โครงการ “แค่ใจก็เพียงพอ” เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของนิสสัน ที่จะปฏิบัติตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพราะพระองค์ทรงเป็น พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยอย่างแท้จริง ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักการดำเนินงานของนิสสันประเทศไทยและระดับโลก

โครงการ “แค่ใจก็เพียงพอ” อยากจุดประกายให้พวกเราทุกคนใช้ “ใจ” เป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อค้นพบความสำเร็จ พลังจากใจจะดึงความกล้าในการเผชิญอุปสรรคและทุกๆ การเปลี่ยนแปลง หรือการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ได้ และเป็นแรงผลักดันให้เราอยาก“ลงมือทำ”ทุกวัน เพราะเราเชื่อว่าการจะเริ่มต้นสิ่งใด หากเรามีจุดเริ่มต้นจากหัวใจแล้ว การเริ่มต้นแห่งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็จะสำเร็จได้อย่างแน่นอน

 

โครงการ “แค่ใจก็เพียงพอ” มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการให้องค์ความรู้ไปพัฒนาชีวิต ความคิดในเชิงนวัตกรรมที่โดดเด่นช่วยเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน และสังคมไทยให้ดีขึ้น รวมถึงสนับสนุนการสร้างนวัตกร และวัฒนธรรมแห่งการใช้นวัตกรรม เพื่อให้สามารถนำนวัตกรรมไปใช้แก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติม https://htkl.info/about-us/

 

วัน : 25 Aug 2020

Share This:

Recent Events