NEWS UPDATE

ข่าวและกิจกรรมต่างๆ

True Young Producer Award 2020 ปลูกใจรัก(ษ์)โลก ในหัวข้อ “ใช้พลาสติกอย่างรู้คิด เพื่อทุกชีวิตและสิ่งแวดล้อม” (Time for Nature : use plastic responsibly)

โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ครั้งที่ 16  True Young Producer Award 2020

ปลูกใจรัก(ษ์)โลก ในหัวข้อ “ใช้พลาสติกอย่างรู้คิด เพื่อทุกชีวิตและสิ่งแวดล้อม”

(Time for Nature : use plastic responsibly)

 

            กลุ่มทรู จัดโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 16 ชิงทุนการศึกษาและรางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา โดยการดำเนินงานของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย , ทรูวิชั่นส์ , ทรูไอดี และ ทรูมูฟ เอช

 

หลักการและเหตุผล  

ในปัจจุบันคนเราใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันกันมากมาย ส่วนมากคุ้นเคยกับถุงพลาสติกที่ใส่ผัก , ผลไม้ อาหารที่สุกทั้งร้อนและเย็น ตลอดจนสิ่งของต่าง ๆ เมื่อมีการใช้พลาสติกกันมากก็มีพลาสติกที่เราทิ้ง ที่เรียกว่าขยะพลาสติกก็มากขึ้นตามไปด้วย  ของที่มีคุณมีประโยชน์ก็อาจจะมีโทษมีอันตรายได้ถ้าใช้ไม่ถูกวิธี  ดังนั้นเราทุกคนสามารถร่วมมือกันแก้ปัญหาขยะพลาสติกได้โดยเริ่มที่ตัวเราเพียงใช้อย่างเหมาะสม ใช้เท่าที่จำเป็น และจัดการอย่างถูกวิธี รวมทั้งเปลี่ยนพฤติกรรมให้ประชาชนทุกคนตระหนักและหันมาสนใจ และให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกส่วนต้องรับรู้และมีส่วนรับผิดชอบ เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อม มิได้เป็นเรื่องไกลตัวและส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเท่านั้น แต่กลับส่งผลกระทบโดยตรงมายังมนุษย์หรือตัวเราเอง

                       

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้มีเวทีเพื่อแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคมและประเทศชาติ
 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ กับคณะกรรมการผู้จัดงานและองค์กรที่ให้การสนับสนุนโครงการ ฯ
 3. เพื่อค้นหานักโฆษณารุ่นใหม่ที่สนใจในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม โดยเชิญชวนนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศร่วมส่งผลงานเข้าประกวด
 4. เพื่อเผยแพร่ผลงานของนิสิต นักศึกษา ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 11 ทีม นำมาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ในกลุ่มทรู, บริษัทในเครือ และทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน

 

เจ้าของโครงการ

- กลุ่มทรู

 

ผู้ดำเนินโครงการ

         - สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

         - ทรูวิชั่นส์

         - TrueID

         - ทรูมูฟ เอช

        

ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ

         - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         - นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57

         - องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)

         - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

         - คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                          

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศโดยไม่จำกัดคณะ และชั้นปี

2.สมัครเข้าร่วมการประกวดเป็นทีม ๆ ละไม่เกิน 3 คน โดยสมาชิกในทีมจะต้องอยู่ในสถาบันเดียวกัน

3.ผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวดได้ทีมละ 1 ผลงาน

4.ผู้สมัครแต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Story Board และสมัครได้ที่

- www.trueid.net

- www.trueplookpanya.com

- เฟสบุคแฟนเพจ True Young Producer Award

 

ประเภทของการประกวด

ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ความยาวไม่เกิน  60 วินาที

ปลูกใจ(รักษ์)โลก ในหัวข้อ ใช้พลาสติกอย่างรู้คิด เพื่อทุกชีวิตและสิ่งแวดล้อม
 (Time for Nature : use plastic responsibly)

 

หลักเกณฑ์การประกวด
การคัดเลือกรอบ Story Board


        คัดเลือกจากผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board) พร้อมด้วยบทบรรยาย  โดยผู้สมัครต้องส่งหลักฐานการประกวดดังนี้...

 1. สมัคร และส่งหลักฐานการศึกษา , ผลงานโฆษณาต้นร่าง Story Board  พร้อมconcept ของเรื่องความยาวไม่เกิน 5 บรรทัด  ได้ที่  www.trueid.net
  ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 25 กันยายน 2563

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
  ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรูโทร. 02-858-6279 , 089-139-6064
   
 2. ผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board) ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นเนื้อเรื่องที่คิดขึ้นมาใหม่ และยังไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อนโดยคณะกรรมการจะพิจารณาจาก

  - การตอบโจทย์
  - ความ WOW ของไอเดีย
  - การใช้ภาษาที่เหมาะสม
  เป็นไอเดียที่ผู้ชมสามารถนำไปทำตาม และแชร์ต่อได้
   
 3. ผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story board) จะเป็นภาพสี หรือ ขาวดำก็ได้  ให้ทำบนกระดาษขนาด A4  (ตามแบบฟอร์มที่โครงการ ฯ กำหนดให้)  โดยใน 1 กระดาษ A 4  ให้มีภาพประกอบจำนวน 4 ภาพ  โดยต้องไม่เกิน 20 ภาพ และวาดภาพประกอบและพิมพ์บทบรรยายให้ชัดเจน ส่งพร้อมconcept ของเรื่องความยาวไม่เกิน 5 บรรทัด (บทบรรยายต้องพิมพ์เท่านั้นห้ามเขียนด้วยลายมือเด็ดขาด)

 

การคัดเลือกรอบที่ 1

         คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 1 จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ในระหว่าง วันที่ 1 – 8 ตุลาคม 2563  และประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบแรกจำนวน 50 ทีม ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563

 

การคัดเลือกรอบที่ 2

     1)  คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 2 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 และประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบที่ 2 จำนวน 20 ทีม  ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563

     2)  ทีมที่ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม จะได้ร่วมกิจกรรม Workshop ในระหว่างวันที่ 28 - 30 ตุลาคม2563 เพื่อเรียนรู้หลักการทำภาพยนตร์โฆษณา และปรับปรุงผลงานร่วมกับวิทยากรมืออาชีพที่อยู่ในสายงานด้านต่างๆ ของวงการโฆษณา ในวิถี New Normal ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น  TRUE VWORLD

***ทีมที่ผ่านเข้ารอบ หรือ นิสิต-นักศึกษา ในทีมคนใด ที่ไม่สามารถร่วมกิจกรรม Workshopได้ จะต้องสละสิทธิ์ในการประกวด***

 

การคัดเลือกรอบรองชนะเลิศ

     1)  คัดเลือกจากการนำเสนอผลงานด้วยตัวเองให้คณะกรรมการพิจารณา ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 โดยจะคัดเลือกจาก 20 ทีม ให้เหลือ11 ทีมสุดท้าย เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป
     2)  ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ11 ทีม จะได้รับเงินทุนในการผลิตผลงานโฆษณา ทีมละ 15,000 บาท โดยมีระยะเวลาในการผลิตผลงานเป็นเวลา 30 วัน  นับตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม30 พฤศจิกายน 2563

     3)  ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 11 ทีม จะต้องผลิตผลงานตาม Story Board ที่ผ่านเข้ารอบเท่านั้น ห้ามทำการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น

     4)  ส่งผลงานภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ในรูปแบบของ ไฟล์ MP4 หรือ WMV ความละเอียด HD 1080p  (1920 x 1080)  มาที่  www.trueid.net

 

การคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ

 1. คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศ ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563
  ณ ห้องเอนกประสงค์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมีคณะกรรมการจากกลุ่มทรู , ทรูวิชั่นส์ , ทรูไอดี , สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการโฆษณา ร่วมตัดสิน
 2. คณะกรรมการจะตัดสินผลงานภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมจากผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 11 ทีมสุดท้าย
  ที่ส่งผลงานตามกำหนด
 3. ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมที่ส่งไม่ทันตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธ์ และต้องคืนเงินผลิตผลงานให้กับคณะกรรมการ ฯ
 4. เพลงและภาพที่ใช้ประกอบภาพยนตร์โฆษณา ผู้เข้าประกวดจะต้องขอลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องสำหรับ
  ใช้ในการประกวด เพื่อใช้เผยแพร่ทางทรูวิชั่นส์ , ทรูไอดี และสื่ออื่น ๆ ต่อไป
 5. ลิขสิทธิ์ของผลงานภาพยนตร์โฆษณาเป็นของกลุ่มทรู ซึ่งสามารถนำมาเผยแพร่
  ต่อสาธารณชน และเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ หรือใช้ในโอกาสอื่นๆ
 6. คำตัดสินของคณะกรรมการ ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. ประกาศผลและมอบรางวัล วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563

   

รางวัล และ ทุนการศึกษา

1) รางวัลภาพยนตร์โฆษณายอดเยี่ยม

- ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
  สยามบรมราชกุมารี

- ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

- รางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลกที่ ประเทศญี่ปุ่น

  (สำหรับนักศึกษา 3 ท่านและอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน) มูลค่า 240,000 บาท

  รวมรางวัลที่ผู้ชนะเลิศได้รับทั้งสิ้น 290,000 บาท

***รางวัลทัศนศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และความเหมาะสม

- เข้าร่วมฝึกงานกับทรูไอดี

 

2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  

- ถ้วยเกียรติยศ True Young Producer Award

- ทุนการศึกษา 30,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร

- เข้าร่วมฝึกงานกับทรูไอดี

 

3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

- โล่เกียรติยศ True Young Producer Award

- ทุนการศึกษา 20,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร

- เข้าร่วมฝึกงานกับทรูไอดี

 

4) รางวัล Popular Vote

- โล่เกียรติยศ True Young Producer Award

- ทุนการศึกษา 10,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร

***รางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และความเหมาะสม

 

5) รางวัลชมเชย 8 รางวัล

- ทุนการศึกษา 5,000 บาท
- เกียรติบัตร

 

วัน / เวลา ในจัดโครงการ True Young Producer Award 2020

 

วันที่รับสมัครและส่งผลงาน :                                         1 กรกฎาคม – 25 กันยายน 2563

คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 1                          1 – 8 ตุลาคม 2563

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบแรก                                         9 ตุลาคม 2563

คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 2                          15 ตุลาคม 2563

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ                              16 ตุลาคม 2563
ทาง  http://www.trueid.net www.trueplookpanya.com , www.facebook.com/trueyoungproduceraward.ypa

กิจกรรม Workshop :                                                    28 - 30 ตุลาคม 2563

ระยะเวลาผลิตโฆษณา :                                                 31 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2563

หมดเขตรับผลงานรอบชิงชนะเลิศ :                                 30 พฤศจิกายน 2563

คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศ :                    15 ธันวาคม 2563

พิธีประกาศผลและมอบรางวัล :                                       15 ธันวาคม 2563

On Air ผลงานภาพยนตร์โฆษณา 11 ทีม :                        มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลด เอกสาร คลิกที่นี่

วัน : 08 Jul 2020

Share This:

Recent Events