NEWS UPDATE

ข่าวและกิจกรรมต่างๆ

True Young Producer Award 2019 หัวข้อ 'Stop Sexual Exploitation : หยุดแสวงหาประโยชน์ทางเพศบนออนไลน์'

โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 15

True Young Producer Award 2019

ในหัวข้อ 'Stop Sexual Exploitation : หยุดแสวงหาประโยชน์ทางเพศบนออนไลน์'

            กลุ่มทรู จัดโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 15
ชิงทุนการศึกษาและรางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา โดยการดำเนินงานของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย , ทรูวิชั่นส์ และทรูมูฟ เอช                      

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้มีเวทีเพื่อแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคมและประเทศชาติ

2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ กับคณะกรรมการผู้จัดงานและองค์กรที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ

3. เพื่อค้นหานักโฆษณารุ่นใหม่ที่สนใจในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม โดยเชิญชวนนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศร่วมส่งผลงานเข้าประกวด

4. เพื่อเผยแพร่ผลงานของนิสิต นักศึกษา ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม นำมาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ในกลุ่มทรู, บริษัทในเครือ และทางสื่อสังคมออนไลน์

เจ้าของโครงการ

- กลุ่มทรู

ผู้ดำเนินโครงการ

          - สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

          - ทรูวิชั่นส์

          - ทรูมูฟ เอช

ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ

          - นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57

          - สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด

          - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

          - มูลนิธิเอ-ทเวนตี้วัน

          - มูลนิธิ HUG Project Thailand

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศโดยไม่จำกัดคณะ และชั้นปี

2.สมัครเข้าร่วมการประกวดเป็นทีม ๆ ละไม่เกิน 3 คน โดยสมาชิกในทีมจะต้องอยู่ในสถาบันเดียวกัน

3.ผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวดได้ทีมละ 1 ผลงาน

4.ผู้สมัครแต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

www.trueplookpanya.com

เฟสบุคแฟนเพจ 'True Young Producer Award'

ประเภทของการประกวด

ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ความยาวไม่เกิน  60 วินาที   
ในหัวข้อ 'Stop Sexual Exploitation : หยุดแสวงหาประโยชน์ทางเพศบนออนไลน์'

หลักเกณฑ์การประกวด

 • Story Board

คัดเลือกจากผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board) พร้อมด้วยบทบรรยาย  โดยผู้สมัครต้องส่ง
หลักฐานการประกวดดังนี้...

 1. และผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board) มาที่

  ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม  กลุ่มทรู
  เลขที่ 18  อาคาร ทรู ทาวเวอร์  ชั้น 25  ถนนรัชดาภิเษก 
  แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
  กรุงเทพฯ 10310

  ตั้งแต่ 3 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2562
   
 2. (Story Board) ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นเนื้อเรื่องที่คิดขึ้นมาใหม่ และยังไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อนโดยคณะกรรมการจะพิจารณาจาก 
 • การตอบโจทย์ 'Stop Sexual Exploitation : หยุดแสวงหาประโยชน์ทางเพศบนออนไลน์'
 • WOW ของไอเดีย
 • และแชร์ต่อได้
 1. (Story board) จะเป็นภาพสีหรือขาวดำก็ได้  ให้ทำบนกระดาษ
  ขนาด A4  ตามแบบฟอร์มที่โครงการฯกำหนดให้  โดยใน 1 กระดาษ A 4  ให้มีภาพประกอบจำนวน 4 ภาพ  โดยต้องไม่เกิน 20 ภาพ และวาดภาพประกอบและพิมพ์บทบรรยายใต้ภาพให้ชัดเจน  (บทบรรยายใต้ภาพต้องพิมพ์เท่านั้นห้ามเขียนด้วยลายมือเด็ดขาด)

การคัดเลือกรอบที่ 1

          คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 1 จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ในระหว่าง วันที่ 7 - 11ตุลาคม 2562  และประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบแรกจำนวน 50 ทีม ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562

การคัดเลือกรอบที่ 2

     1)  คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 2 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562และประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบที่ 2 จำนวน 20 ทีม  ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562

     2)  ทีมที่ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม จะได้ร่วมกิจกรรม Workshop True Young Producer Award 2019 ในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม1 พฤศจิกายน2562 เพื่อเรียนรู้หลักการทำภาพยนตร์โฆษณา และปรับปรุงผลงานร่วมกับวิทยากรมืออาชีพที่อยู่ในสายงานด้านต่างๆ ของวงการโฆษณา

***ทีมผ่านเข้ารอบหรือนิสิต-นักศึกษาในทีม ที่ไม่สามารถร่วมงานอบรมได้ต้องสละสิทธิ์ในการประกวด***

การคัดเลือกรอบรองชนะเลิศ

   3)  คัดเลือกจากการนำเสนอผลงานด้วยตัวเองให้คณะกรรมการพิจารณา ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โดยจะคัดเลือกจาก 20 ทีม ให้เหลือ10 ทีมสุดท้าย เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป

   4)  ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ10 ทีม จะได้รับเงินทุนในการผลิตผลงานโฆษณา ทีมละ 15,000 บาท โดยมีระยะเวลาในการผลิตผลงานเป็นเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน2 ธันวาคม 2562

  5)  ส่งผลงานภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบของ

DVD ไฟล์ MP4 และ WMV ความละเอียด HD 1080p  (1920 x 1080) 

ที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
  กลุ่มทรู
เลขที่ 18  อาคาร ทรู ทาวเวอร์  ชั้น 25  ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 

ในวันที่
2 ธันวาคม 2562  (ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น.)

การคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ

1)    คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562  
ณ ห้องออดิทอเรี่ยม ทรู ดิจิทัล พาร์ค โดยมีคณะกรรมการจากกลุ่มทรู  , ทรูวิชั่นส์ ,
สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย , วปอ รุ่น 57 และผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการโฆษณา

2)    คณะกรรมการจะตัดสินผลงานภาพยนตร์โฆษณาจากผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้าย
ที่ส่งผลงานตามกำหนด

3)    ภาพยนตร์โฆษณาที่ส่งไม่ทันตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธ์ และต้องคืนเงินผลิตผลงานให้กับ
คณะกรรมการฯ

4)    เพลงและภาพที่ใช้ประกอบภาพยนตร์โฆษณา ผู้เข้าประกวดจะต้องขอลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องสำหรับ
ใช้ในการประกวด เพื่อใช้เผยแพร่ทางทรูวิชั่นส์ และสื่ออื่น ๆ ต่อไป

5)    ลิขสิทธิ์ของผลงานภาพยนตร์โฆษณาเป็นของกลุ่มทรู ซึ่งสามารถนำมาเผยแพร่
ต่อสาธารณชน และเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ หรือใช้ในโอกาสอื่นๆ

6)    คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

7)    ประกาศผลและมอบรางวัล วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562

 

รางวัล และ ทุนการศึกษา

 

1) รางวัลภาพยนตร์โฆษณายอดเยี่ยม 

- ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
  สยามบรมราชกุมารี

- ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

- รางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลกที่ ประเทศญี่ปุ่น

  (สำหรับนักศึกษา 3 ท่านและอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน) มูลค่า 240,000 บาท

  รวมรางวัลที่ผู้ชนะเลิศได้รับทั้งสิ้น 290,000 บาท

2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  

- ถ้วยเกียรติยศTrue Young Producer Award

- ทุนการศึกษา 30,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร

3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

- โล่เกียรติยศ True Young Producer Award

- ทุนการศึกษา 20,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร

4) รางวัล Popular Vote

- โล่เกียรติยศ True Young Producer Award

- ทุนการศึกษา 10,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร

5) รางวัลชมเชย 7 รางวัล

- ทุนการศึกษา 5,000 บาท

- เกียรติบัตร

6) รางวัลเข้าร่วม Workshop True Young Producer Award 2019 เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน จำนวน 20 ทีม

    
รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้นกว่า700,000 บาท

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู  โทร. 02-858-6279 , 089-139-6064
-----------------------------------------------------------------------------------

วัน / เวลา ในจัดโครงการ True Young Producer Award 2019

วันที่รับสมัครและส่งผลงาน :                        3 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2562

คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 1            7 - 11ตุลาคม 2562

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบแรก                        15 ตุลาคม 2562

คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 2            17 ตุลาคม 2562

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ               18 ตุลาคม 2562
ทาง www.trueplookpanya.comwww.facebook.com/trueyoungproduceraward.ypa

กิจกรรม Workshop :                                30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562

ระยะเวลาผลิตโฆษณา :                             2พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2562

หมดเขตรับผลงานรอบชิงชนะเลิศ :                2 ธันวาคม 2562

On Air Spot ผลงาน 10 ทีม :                       13 - 31 ธันวาคม 2562
คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศ :      19 ธันวาคม 2562
-----------------------------------------------------------------------------------

ดาวน์โหลด เอกสาร คลิกที่นี่

 

วัน : 05 Jul 2019

Share This:

Recent Events