NEWS UPDATE

ข่าวและกิจกรรมต่างๆ

AAT CODE OF ETHICS แนวปฏิบัติในการโฆษณาและสื่อสารการตลาด แนวปฏิบัติเดียวกับหอการค้านานาชาติ ฉบับปรับปรุง ปี ค.ศ.2018

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย พัฒนาแนวทางการกำกับดูแลการโฆษณา ด้วยการศึกษา ประชาพิจารณ์ และรับเอาแนวปฏิบัติเดียวกับหอการค้านานาชาติ มาใช้ในการดำเนินการ สามารถดาวน์โหลดเล่มหนังสือฉบับเต็ม ได้ที่นี่

วัน : 01 Oct 2021

Share This:

Recent Events