NEWS UPDATE

ข่าวและกิจกรรมต่างๆ

ขอความร่วมมือในสถานการณ์โควิด -19

ที่ ส. 087/2561-2563

                                                                                                31 มีนาคม 2563

เรื่อง      ขอความร่วมมือในสถานการณ์โควิด -19

เรียน     ผู้บริหารบริษัทตัวแทนโฆษณา / การสื่อสารการตลาด กรรมการสมาคมฯ  และสมาชิกทุกท่าน

            ความร่วมมือในการจัดการกับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คือ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การทำงานหรือการพักอาศัยอยู่แต่ภายในบ้านไม่ออกไปรับความเสี่ยงจากที่ทำงานหรือสถานที่แออัดในชุมชนต่างๆ การยกเลิกละเว้นกิจกรรมทุกประเภทที่จะก่อให้เกิดเป็นกลุ่มคนจำนวนมาก หรือยกเลิกการทำงานใดๆที่จะทำให้ผู้คนจำนวนมากต้องมาอยู่ร่วมในสถานที่เดียวกัน และอื่นๆอย่างเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว

            ประกอบกับข้อความตามประกาศนโยบายควบคุมแนวทางข้อบังคับต่างๆและการขอความร่วมมือของภาครัฐ ตั้งแต่ พระราชกำหนดการบริหารงานราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม ประกาศกรุงเทพมหานคร ตลอดจนประกาศล่าสุดของ ศบค.นั้น มีเนื้อหาที่สอดคล้องกันอย่างชัดเจนและมีผลกระทบต่อการทำงานของธุรกิจโฆษณาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นงานโฆษณาในรูปแบบต่างๆที่มีการใช้บุคลากรจำนวนมากปฏิบัติงานร่วมกันทั้งในสถานที่และนอกสถานที่

            สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย มีความเป็นห่วงต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในภาคธุรกิจโฆษณาและสื่อสารการตลาดของเรา อย่างไรก็ตาม สมาคมฯมีความเชื่อมั่นว่าทุกท่านมีความตระหนักในความจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันควบคุมการระบาดของโรค โดยการพิจารณายกเลิกหรือชะลอการทำงานผลิตถ่ายทำชิ้นงานโฆษณาหรือกิจกรรมอื่นๆที่มีความเสี่ยงออกไปก่อน เพื่อช่วยให้ประเทศไทยกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็วที่สุด

            สุดท้ายนี้ สมาคมโฆษณาฯขอขอบคุณในความร่วมมือจากทุกท่านที่จะปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงหรือมีประกาศเพิ่มเติมใดๆ ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพมีพลานามัยที่แข็งแรง และหวังว่าเราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยเร็ว หากมีประเด็นหรือข้อมูลเพิ่มเติมใดๆสมาคมฯจะรีบแจ้งให้ทุกท่านทราบทันที

                                                                                    ขอแสดงความนับถือ

                                                                                       

                                                                                         (รติ พันธุ์ทวี)

                                                                          นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย    


วัน : 31 Mar 2020

Share This:

Recent Events