TERMS OF USE

ข้อตกลงในการใช้งาน

ข้อตกลงในการใช้งาน (Terms of Use)


การใช้เว็บไซต์ของ สมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ AAT ไม่ว่าในทางใดๆ ( “เว็บไซต์ของ AAT” หรือ “เว็บไซต์”) นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้


การใช้เว็บไซต์และทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลในเว็บไซต์ของ AAT นี้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลทั้งหลายที่ดาวน์โหลดหรือข้อมูลอื่นใดและโปรแกรมซอฟท์แวร์ใดๆที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ (“เนื้อหา”) ย่อมได้รับความคุ้มครองตามสิทธิในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิในความเป็นเจ้าของไม่ว่าในรูปแบบใดๆ สิทธิทั้งหลายในเนื้อหาเหล่านี้เป็นสิทธิของ AAT


ผู้ใช้เว็บไซต์รับรู้ว่าเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อความ เนื้อหา โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ รูปภาพ วีดีโอ เสียง หรือภาพกราฟฟิกทั้งหลาย ได้รับการออกแบบโดย AAT เพื่อนำมาแสดงในรูปแบบเฉพาะและปรากฏในรูปแบบของ AAT และย่อมได้รับความคุ้มครองในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สนธิสัญญาระหว่างประเทศ และหรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นๆ และตามกฎหมายของประเทศไทยและของประเทศอื่น


เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อสินค้า และเครื่องหมายอื่นๆ ทั้งหมดซึ่งปรากฏในเว็บไซต์นี้ย่อมใช้เพื่อแสดงความคิดเห็น และเพื่อประโยชน์ของเจ้าของเท่านั้น และไม่มีความตั้งใจเพื่อกระทำการใดอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า


เว้นแต่จะกำหนดไว้เพื่อการอื่นโดยเฉพาะ ไฟล์หรือเอกสารที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้เว็บไซต์มีเพียงสิทธิชม ดาวน์โหลด เนื้อหาและพิมพ์เนื้อหาดังกล่าวเพียงสำเนาหนึ่งชุด เพื่อการใช้งานส่วนตัวและการใช้งานที่มิใช่ทางการค้า ผู้ใช้เว็บไซต์ตกลงจะรักษาข้อความที่แสดงถึงลิขสิทธิ์และสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นใดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ โดยผู้ใช้เว็บไซต์ไม่อาจทำสำเนา หรือจัดเก็บ หรือดาวน์โหลดข้อมูลไม่ว่าจะในรูปของเอกสารหรือในระบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่ง โอน จัดทำ เผยแพร่ พิมพ์ ทำซ้ำ สร้างงานที่พัฒนา แสดง แพร่กระจาย จำหน่าย ให้สิทธิ เช่า ให้เช่า หรือโอนเนื้อหาใดๆให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าจะในทางการค้าหรือได้รับประโยชน์หรือในทางอื่นใดโดยปราศจากการได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก AAT ก่อน