NEWS UPDATE

ข่าวและกิจกรรมต่างๆ

จดหมายแจ้งเรื่องมาตรการผ่อนปรนกองถ่ายทำภาพยนตร์

ที่ ส. 090/2561-2563

                                                                                                วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

เรื่อง        การปฏิบัติงานถ่ายทำภาพยนตร์ วิดีทัศน์และการผลิตงานโฆษณาต่างๆ

เรียน       ผู้บริหารบริษัทตัวแทนโฆษณา / การสื่อสารการตลาด กรรมการสมาคมฯ  และสมาชิกทุกท่าน

สิ่งที่แนบมาด้วย          เอกสารมาตรการป้องกันโรคฯจาก ศบค. เลขที่ 3/2563

             ตามที่ได้มีข้อสรุปเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของ ศบค. ลงวันที่ 16 พฤษภาคม นั้น

             และเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการตรวจจับ สำหรับการทำงานออกกองถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา วิดีทัศน์ หรือการผลิตงานอื่นๆที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน สมาคมฯเห็นสมควรร้องขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวเพื่อแสดงความร่วมมือในการป้องกันโรคระบาดอย่างเคร่งครัดและเอาใจใส่กับประเด็นหลักต่างๆดังต่อไปนี้ คือ 

           · มีการลงทะเบียนกับแอพพลิเคชั่นไทยชนะ เพื่อการควบคุมการไหลเวียนของคนทำงาน การกำหนดจุดเข้า/ออก การสแกน QR Code ฯลฯ

           · มีการควบคุมจำนวนบุคลากรในการปฏิบัติงานแต่ละจุดในจำนวนไม่เกิน 5 คน หรือไม่เกิน 10 คนตามข้อกำหนดและมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 50 คน

           · มีการจัดเตรียมอุปกรณ์รักษาความสะอาด เครื่องมือป้องกันต่างๆ การจัดที่นั่ง/ที่พักโดยทิ้งระยะห่าง ตลอดจนการจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มอย่างถูกต้องตามหลักอนามัย และอื่นๆตามรายละเอียดในประกาศ ศบค. (หมวด จ.) ที่ 3/2563 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 อย่างเคร่งครัด

           · มีการประสานงานกับกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดต่างๆเพื่อแจ้งการทำงานนอกสถานที่ล่วงหน้าและมีความพร้อมหากมีเจ้าหน้าที่แวะเวียนไปทำการสุ่มตรวจสอบทุกเมื่อ

             สมาคมฯหวังว่า บริษัทผู้ผลิตชิ้นงานโฆษณาต่างๆที่ทำงานร่วมกับท่านนั้น พึงจะได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและให้ความร่วมมือในภาคปฏิบัติอย่างเคร่งครัดถูกต้องทุกขั้นตอนตามรายละเอียดที่ได้รับการชี้แจงจากภาครัฐ

             ทั้งนี้สมาคมฯจะนำข้อมูลและเอกสารชุดต่างๆจัดแสดงในเวปไซต์เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิง และมีการปรับปรุงอย่างทันทีหากมีประกาศเพิ่มเติมใดๆ จึงขอรบกวนให้ทุกท่านตรวจสอบข้อมูลในเวปไซต์หรือติดต่อสมาคมฯได้ทันทีหากมีข้อสงสัย

             สมาคมฯขอขอบพระคุณในความร่วมมือจากทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ในเร็ววัน

                                                                        ขอแสดงความนับถือ

                                                                            

                                                                       (นายรติ  พันธุ์ทวี)
                                                          นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย


เอกสารแนบมาตรการป้องกันโรคจาก กทม. 

เอกสารแนบมาตรการป้องกันโรคจาก ศบค. 

เอกสารประกอบ การผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องการการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 เพิ่มเติม
กรณี การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดีทัศน์  จากกระทรวงวัฒนธรรม
click dowload

วัน : 01 May 2020

Share This:

Recent Events