NEWS UPDATE

ข่าวและกิจกรรมต่างๆ

ข้อควรปฏิบัติในการทำงานยุคโควิด-19

ที่ ส. 93/2561-2563

                                                                                                                8  กรกฎาคม  2563

เรื่อง  ข้อควรปฏิบัติในการทำงานยุคโควิด-19

เรียน  สมาชิก ท่านผู้บริหาร และกรรมการสมาชิกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

สืบเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 กิจการห้างร้านรวมถึงธุรกิจต่างๆในอุตสาหกรรมโฆษณาของเราเริ่มทยอยกลับมาทำการอย่างปกติมากขึ้น

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ขอถือโอกาสนี้ชักชวนทุกท่านแสดงความเอาใจใส่ดูแลบุคลากรอันมีค่าของพวกเราเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย ด้วยการแนะนำ “ข้อควรปฏิบัติในการทำงานยุค โควิด-19” ดังต่อไปนี้ คือ

 

1.       ย้ำเตือนให้ทุกคนพึงรักษาความสะอาดเบื้องต้นด้วยการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งการดูแลอาหารการกินที่ถูกสุขลักษณะอย่างสม่ำเสมอต่อไป

2.       จัดเตรียมจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในสำนักงานอย่างเพียงพอ

3.       เคร่งครัดกับการคัดกรองผู้มีอาการเป็นไข้ จัดหาเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย และการลงบันทึกผู้ผ่านเข้า-ออกในสำนักงานของท่าน รวมทั้งการบังคับใช้หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าในที่ทำงาน

4.       ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องใช้ เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน หรือพื้นผิวสัมผัสร่วม ตลอดจนบริเวณทำงานและอุปกรณ์เครื่องมือส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอ

5.       ควบคุมปริมาณบุคลากรในพื้นที่สำนักงานอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงความแออัด จัดผังที่นั่งให้มีระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร หลีกเลี่ยงการนั่งประจัญหน้ากันโดยตรง

6.       ลดความเสี่ยง ยกเลิกการใช้งานในพื้นที่แออัด ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางเช่น โถงรับรอง หรือ ห้องน้ำอยู่เสมอ ลดความหนาแน่นในการใช้ลิฟต์โดยสาร เน้นการใช้บันได

7.       จัดห้องประชุมด้วยการเว้นระยะห่างที่นั่งอย่างน้อย 1 เมตร กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ทำความสะอาดอุปกรณ์ โต๊ะเก้าอี้ห้องประชุมทั้งก่อนและหลังการประชุม

8.       หาทางจัดเวลาทำงานให้เหลื่อมกัน หรือสลับวันทำงาน หรือ จัดการประชุมแบบออนไลน์

9.       ปรับปรุงระบบการไหลเวียนอากาศในที่ทำงาน เพิ่มเติมเครื่องกรองอากาศ หรือพิจารณาตรวจเช็คทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคสำหรับระบบปรับอากาศ

10.    หากมีบุคลากรที่มีการเดินทาง หรือมีกิจกรรมสุ่มเสี่ยง หรือมีอาการเป็นไข้ ไอ จาม ควรจัดการให้รายงานตัวต่อผู้บังคุบบัญชาหรือฝ่ายบุคคลอย่างทันที มีการบันทึกประวัติ ติดตามอาการและให้มีการกักตนเองอย่างน้อยเป็นเวลา 14 วัน

11.    หากมีสถานการณ์ใดๆที่อาจจะก่อให้เกิดความสุ่มเสี่ยงของการกระจายโรคติดต่อกับบุคลากรภายในสำนักงาน ขอให้มีการพิจารณาปิดสถานที่ทำงานทันที

12.    กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากร ที่สงสัยติดเชื้อ หรือป่วยด้วยโรคโควิด-19 โดยไม่ถือเป็นวันลา หรือวันหยุด
 

สมาคมฯขอแสดงความห่วงใยบุคลากรและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินงานธุรกิจของทุกท่านจะราบรื่นไปด้วยดี หากมีประการใดๆที่สมาคมฯจะมีส่วนสนับสนุนทุกท่านได้นั้น ขอรบกวนส่งคำแนะนำมายังสำนักงานสมาคมฯได้ตลอดเวลา ด้วยความขอบพระคุณยิ่ง

 

                                                                 ขอแสดงความนับถือ

                                                                   
                                               
                                                                 (นายรติ  พันธุ์ทวี) 

                                                   นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

วัน : 08 Jul 2020

Share This:

Recent Events