NEWS UPDATE

ข่าวและกิจกรรมต่างๆ

โครงการ ประกวด “Online VDO Clip” หัวข้อ “การผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์”

วัตถุประสงค์

            เพื่อเพิ่มทักษะความรู้เกี่ยวกับด้านการผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้ นิสิตนักศึกษา และเป็นแนวทางในการเรียนรู้วิธีการการผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์
 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.นิสิตนักศึกษา อายุระหว่าง 18 ปีขึ้นไป ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

2.สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดทีมละไม่เกิน 6 คน

3.ผู้สมัครในทีมทุกท่านต้องมีใบ Certificate ในหลักสูตรการผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระบบ Thai MOOC อย่างน้อย 3 หลักสูตร ได้แก่
 

- หลักสูตรการผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ : การสื่อสาร
สามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่
https://thaimooc.org/courses/course-v1:AAT-MOOC+aat001+2019_T1/info

- หลักสูตรการผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ : โฆษณาสร้างสรรค์
สามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่
https://thaimooc.org/courses/course-v1:AAT-MOOC+aat003+2019_T1/info

- หลักสูตรการผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ : โฆษณาปลอดภัย
สามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่
https://thaimooc.org/courses/course-v1:AAT-MOOC+aat002+2019_T1/info

- หลักสูตรการผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ : ความคาดหวังของสังคมต่อโฆษณา
สามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่
https://thaimooc.org/courses/course-v1:AAT-MOOC+aat004+2019_T1/about

4.นิสิต นักศึกษา 1 ทีม สามารถส่งผลงานได้หมวดหัวข้อละ 1 ชิ้นงาน รวมส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ชิ้นงาน
(ทั้งนี้จะมีสิทธิได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว)
 

ประเภทของการประกวด

สื่อวิดีโอความยาว 1-2 นาที เพื่อโฆษณาสินค้า 2 ประเภท (ตามเอกสารแนบท้าย ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ทำโฆษณาที่กำหนดให้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ข้างล่าง) ได้แก่ หมวดอาหารเสริม(เวย์โปรตีน) และเครื่องสำอาง (สกินแคร์ไวท์เทนนิ่งโฟม)
 

หลักเกณฑ์การประกวด

การคัดเลือก

1.ผู้สมัครแต่ละทีมส่งใบสมัครและใบ Certificate การเรียนหลักสูตรการผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระบบ Thai MOOC อย่างน้อย 3 หลักสูตร พร้อมผลงานวิดีโอของการผลิตสื่อวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ
“การผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์”

2.ส่งเอกสารทั้งหมดได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.adassothai.com ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2562
(ปิดรับเวลา 23.30 น.)

3.คณะกรรมการคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด เพื่อรับรางวัลการประกวด 5 รางวัล ในงาน ADMAN Awardsวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

4.ประกาศผลทีมที่ได้เข้ารอบในงาน ADMAN Awards วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

5.ลิขสิทธิ์ของผลงานที่ใช้ประกวดเป็นของเจ้าของผลงาน โดยทางสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และภาคีเครือข่ายทั้งหมด สามารถนำไปเผยแพร่ได้ แต่มิใช่เพื่อการค้าหรือเชิงพาณิชย์

รางวัลประกวด

ที่ปรึกษา และทีมนักศึกษา ได้รางวัลประกวด 5 รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร ตามลำดับรางวัล ดังนี้

- รางวัลชนะเลิศ                                     ทุนการศึกษามูลค่า 15,000 บาท

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1                    ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2                    ทุนการศึกษามูลค่า   5,000 บาท

- รางวัลชมเชย (2 รางวัล)                         ทุนการศึกษามูลค่า  3,000 บาท

รางวัลพิเศษ

- มหาวิทยาลัยของผู้ชนะการประกวด  จะได้ประกาศนียบัตรเกียรติคุณผู้สนับสนุนโครงการประกวดดีเด่น

- มหาวิทยาลัยที่มีจำนวนนักศึกษาสมัครเข้าเรียนสูงที่สุดจะได้รับประกาศนียบัตรเกียรติคุณผู้ส่งเสริมโครงการดีเด่น
 

เกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ

- การสื่อสาร Communication – ความสามารถในการสื่อสารความคิด การโน้มน้าวให้กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจในผลิตภัณฑ์ที่ทำการโฆษณา

- Ethics – ความถูกต้องตามหลักจริยธรรม

- ความสร้างสรรค์ Creativity – ความสร้างสรรค์ ความสดใหม่ ความแปลกใหม่ของผลงาน

- แนวคิดหรือคอนเซ็ปต์ Concept – ความตรงประเด็นของเนื้อหาที่ตรงกับหัวข้อการประกวดและข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ทำโฆษณาที่ทางโครงการกำหนดให้

- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

วันเวลา จัดกิจกรรม การประกวด

- เปิดรับสมัครโครงการบัดนี้ ถึง 30 ตุลาคม 2562

- หมดเขตส่งประกวดวันที่ 30 ตุลาคม 2562 (ปิดรับเวลา 23.30 น.)(ทางหน้าเว็บไซต์ www.adassothai.com)

- ADMAN Awards วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

*หมายเหตุ: กำหนดการและช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทางหน้าแฟนเพจ Facebook : The Advertising Association of Thailand หรือโทรสอบถามได้ที่ (02) 591 6461-5

ดาวน์โหลด เอกสาร คลิก
ส่งผลงาน  คลิก

วัน : 04 Sep 2019

Share This:

Recent Events