NEWS UPDATE

ข่าวและกิจกรรมต่างๆ

ลงทะเบียน งาน DATA+AI Powered Communication 2022

พร้อมลงทะเบียนแล้ววันนี้!! รับจำนวนจำกัด

งาน "DATA+AI Powered Communication 2022" มหกรรมการอบรมยิ่งใหญ่ เสริมทักษะนิเทศปัญญาประดิษฐ์ เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนนิเทศศาสตร์ ทำงานทางด้านการสื่อสาร ที่มีความสงสัยเหล่านี้

อยากรู้ว่า ข้อมูล (DATA) คืออะไร

อยากรู้ว่า ปัญญาประดิษฐ์ (AI) คืออะไร

อยากรู้ว่า เอา DATA+AI มาใช้ในองค์กรเพื่อการสื่อสารได้อย่างไร

อยากรู้ว่า จะเปลี่ยนสายอาชีพมาทำงานด้าน DATA+AI ได้หรือไม่

อยากรู้ว่า จะ Up-skills / Re-skills ให้เป็นที่ต้องการขององค์กรได้อย่างไร

สามารถเลือกเรียนได้ 2 หลักสูตร สอนสดถามตอบได้ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ

หลักสูตรที่ 1 ผู้เรียนสามารถเลือกเข้าเรียนแต่ละห้องตามความสนใจตลอด 3 วัน ทั้ง 9 ห้อง 30 วิชา

ห้องที่ 1 Inspired Data+AI Applications

ห้องที่ 2 Chatbot & Voicebot

ห้องที่ 3 Data+AI for Business Opportunities

ห้องที่ 4 AI for Humanity

ห้องที่ 5 Data Analytics Tools for AI Marketing

ห้องที่ 6 AI for Media Experiences

ห้องที่ 7 Using AI for Media Strategy

ห้องที่ 8 AI DATA for Customer Insight

ห้องที่ 9 Data Powers AI

.

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหารองค์กร/SME ผู้สนใจทั่วไป นักวิชาการ ที่อยากเรียนรู้พื้นฐาน DATA+AI ในทุกมิติ เพื่อหาโอกาสเพิ่มความรู้ และทักษะในการนำ DATA+AI ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

.

หลักสูตรที่ 2 เจาะลึกการใช้ DATA+AI เพื่อการสื่อสารการตลาด เรียนต่อเนื่อง 8 วัน มีใบประกาศสำหรับผู้ที่เรียนครบทุกวิชา

1. Marketing Communication in Data+AI Era

2. Understanding Data+AI

3. DATA+AI in Advertising and Brand Experiences

4. DATA+AI in Content and Experiences

5. DATA+AI in Social and Relationship

6. Data and Machine Learning foundation (1)

7. Data and Machine Learning foundation (2)

8. AI in Commerce and SME

.

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ต้องการเรียนเจาะลึก การใช้ DATA+AI เพื่อตอบวัตถุประสงค์การสื่อสารการตลาดอย่างรอบด้าน

.

เวลา 09:00 -16:00 น.

ช่องทาง ZOOM Webinar

พบกันวันที่ 2-30 พฤศจิกายนนี้

เปิดรับลงทะเบียน วันนี้ 12.10 น. คลิ๊กลิงค์รอไว้ได้เลย

http://gscm.nida.ac.th/th/previews.php?id=405

#DATA #AI #PowerCommunication #คอร์สเรียนฟรี

วัน : 27 Oct 2021

Share This:

Recent Events