NEWS UPDATE

ข่าวและกิจกรรมต่างๆ

ขอความร่วมมือต่อมาตรการหยุดยั้งการระบาดของโควิต-19

สมาคมฯ ขอส่งจดหมายเรื่อง ขอความร่วมมือต่อมาตรการหยุดยั้งการระบาดของโควิต-19

รบกวนฝากประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบด้วยค่ะ

ขอแสดงความนับถือ

วรรณษา นาคสนิท

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

02-5916461-5

วัน : 19 Apr 2021

Share This:

Recent Events