NEWS UPDATE

ข่าวและกิจกรรมต่างๆ

เปิดจำหน่ายบัตร งานประชุมสัมมนากึ่งศตวรรษ “Human Wired”

งานประชุมสัมมนากึ่งศตวรรษ หัวข้อ “Human Wired” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

ในปี 2559-2560 สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยได้มีการทากิจกรรมเนื่องในโอกาสการครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งสมาคมฯ ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา เช่น การทาบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์ การจัดสัมมนาย่อยการอบรมพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย Train the Trainer การจัดงานประกวด Adman Awards and Symposium 2016 การจัดทาหนังสือ และซีดี Advertising Value และ จะมีการจัดสัมมนากึ่งศตวรรษครั้งใหญ่ในหัวข้อ “Human Wired” ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ที่ สยามภาวลัยเธียร์เตอร์ สยามพารากอน ในงานจะมี speakers ที่เป็น trend setter ในวงการโฆษณาระดับ regional และจาก 5 ดิจิตัลและโซเชียลแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ของโลก ได้แก่ Google, YouTube, Facebook, Instagram, และ LINE มาให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

นางสาว อ่อนอุษา ลาเลียงพล นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และประธานการจัดงานประชุมสัมมนา กล่าวถึงที่มาของการประชุมครั้งนี้ว่า “ตลอด 50 ปีที่ผ่านมางานโฆษณาเป็นส่วนสาคัญส่วนหนึ่งที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ชีวิตคนไทย และเศรษฐกิจไทย มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบแนวทางการโฆษณามาหลายยุคหลายสมัย ตั้งแต่ยุค Information-Based เป็นยุคเริ่มแรกที่เน้นการพูดตรงเกี่ยวกับตัวสินค้า และบริการตรงๆ เพื่อให้ข้อมูลกับผู้บริโภคมากที่สุด ยุค Art Direction หรือยุคทองของวงการโฆษณาไทย ที่มีการเข้ามาของบริษัทโฆษณาข้ามชาติ การผลิตโฆษณาที่ให้คุณค่ากับคุณภาพชิ้นงาน และความเป็นศิลปะในชิ้นงาน ยุค Brand Idea เป็นยุคฟองสบู่แตก อุตสาหกรรมโฆษณาได้ผลกระทบสูง การแข่งขันมากขึ้นจึงต้องเน้นการผลิตงานที่โดดเด่นและตอบโจทย์ทางการตลาด งานโฆษณาในช่วงนี้จะสะท้อนให้เห็นทัศนคติเบื้องลึกหรือ insight ของผู้บริโภค หลายเรื่องราวเป็นเรื่องที่ไม่เคยถูกหยิบยกมาพูด ก็ถูกมานาเสนอเป็นเรื่องราวที่โดดเด่นน่าสนใจจนทาให้โฆษณาไทยไปโลดแล่นบนเวทีโลกมากมาย ส่วนยุคนี้คือยุค Digitizing ยุคที่เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนในการบริโภคสื่อ และการเข้าถึงข้อมูลสินค้าและบริการ ทาให้การคิดให้ไอเดียโฆษณา การทาคอนเทนต์และวิธีการเข้าถึงผู้บริโภคต้องถูกปรับเปลี่ยนไป เแบรนด์หันมานาเสนอเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ และหยิบยกประเด็นที่ใกล้ตัวผู้คนออกมาสื่อสารในรูปแบบที่เข้าใจง่าย สร้างการจดจาและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของสังคมมากขึ้น คนโฆษณาก็ต้องปรับเปลี่ยนตนเองให้มีความรู้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยน”

นางสาว อ่อนอุษา กล่าวถึงเรื่องการประชุมว่า “หัวข้อ “Human Wired” ที่เราตั้งขึ้นมาเพราะเราต้องการให้เนื้อหาของการประชุมนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และดิจิตัลเทคโนโลยี ดิจิตัลเทคโนโลยีเป็นสื่อมิติใหม่ที่เปิดโอกาสให้แบรนด์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น และในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ข้อมูลที่ถูกเก็บโดยสื่อดิจิตัลและแพลตฟอร์มต่างๆ กาลังถูกพัฒนาขึ้นมาจนกลายเป็น data intelligence ที่จะเข้ามามีบทบาทกับชีวิตคนอย่างมากในอนาคต อันใกล้ ในการประชุมครั้งนี้เราจึงเชิญตัวแทนจากบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็นผู้นา digital and social platforms 5 อันดับของโลก มาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และ แนวโน้มที่เทคโนโลยีเหล่านี้จะมาอยู่ในชีวิตประจาวันของผู้บริโภค ในการสัมมนาจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พูดคุยใน roundtable session ด้วย ซึ่งจะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีตัวแทนจาก Google & YouTube, Facebook & Instagram และ Line เข้าพูดคุยร่วมกัน ส่วนในหัวข้อทางด้าน creative, design และ branding จะมีตัวแทนระดับ regional จาก network agencies มาพูดในงาน”

นายเกรียงไกร กาญจนะโภคิน ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จากัด (มหาชน) ผู้ร่วมจัดงานประชุมสัมมนาในครั้งนี้อย่างเป็นทางการ กล่าวถึงภาพรวมของงานสัมมนาในครั้งนี้ว่า “ต้องบอกว่า ในตอนนี้เป็นยุคที่เข้าสู่เรื่องของดิจิตอลออนไลน์อย่างแท้จริง ทั้งในเรื่องของการสื่อสารในมุมของการตลาด หรือแม้แต่การสื่อสารในเชิงพฤติกรรมของคน แม้แต่ในส่วนงานของอุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์ หรืองานอีเว้นท์ ยังต้องมีการนาเสนองานในแบบผสมผสานงานด้าน ‘On-ground’ สู่ ‘Online’ หรือสลับปรับใช้ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และด้วยปัจจัยความพร้อมในเรื่องของโครงสร้างต่างๆ (Infrastructure) ของเมืองไทย ที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค ในการตอบรับเรื่องออนไลน์ ที่ในปัจจุบันไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในเมืองอย่างเดียว การพัฒนาในเรื่องของเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ต ขยายตัวไปยังต่างจังหวัด ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีกลุ่มสังคม หรือมี ‘Community’ ที่เกิดขึ้นใหม่แบบลงรายละเอียดเฉพาะตัวมากยิ่งขึ้น เรียกว่าเป็นยุค ‘ดิจิ-ไลฟ์-เอ็กซ์พีเรียนส์ (Digi-Live Experience) คือ คนจะต้องมีส่วนเกี่ยวโยง มีความเข้าใจในเรื่องของดิจิตอล (Digital) ต้องการความสดใหม่แบบทันท่วงที (Live) และต้องสร้างประสบการณ์ร่วมระหว่างกลุ่มเป้าหมาย โดยจะแบรนด์หรือสินค้า ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ทุกวันนี้คาว่า ‘ดิจิตอล’ กลายมาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สาคัญในการดารงชีวิตของมนุษย์ มีบทบาท และอิทธิพล ตั้งแต่ตื่นนอน ออกไปทางาน อยู่นอกบ้าน จนกระทั่งกลับมาบ้าน เข้านอน ฉะนั้นสิ่งที่น่าสนใจที่สุด สาหรับงานในงานนี้ คือ 5 platforms ใหญ่ระดับโลก ในโลกดิจิตอล จะมาอยู่บนเวทีเดียวกันครั้งแรก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ไม่เพียงแต่เฉพาะคนโฆษณาและนักการตลาดเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์สาหรับคนทาธุรกิจทั่วไป อาจารย์มหาวิทยาลัย และนักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไป ซึ่งจากัดที่นั่งเพียง 1,000 คน เท่านั้น ทางอินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ ได้มีส่วนร่วมเข้ามาช่วยจัดงานอย่างเป็นทางการ เพราะมองว่างานนี้ นับเป็นงานใหญ่กึ่งศตวรรษของวงการโฆษณาไทย ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม และเป็นประโยชน์กับคนในวงกว้าง นอกจากผู้เข้าร่วมงานจะได้ความรู้จากการเข้าฟังแล้ว หลังการจบการสัมมนายังสามารถใช้โซเซียลมีเดียต่างๆ ในการสร้างเน็ตเวิร์ค ติดต่อกับผู้เข้าร่วมประชุมต่อไปได้อีกด้วย โดยงานในครั้งนี้จะจัดขึ้น ณ สยามภาวลัยเธียร์เตอร์ สยามพารากอน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์นี้”

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา สามารถซื้อบัตรและดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://go.eventpop.me/HumanWired หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 062 593 2224


ช่องทางการจำหน่ายบัตร
เว็บไซต์ : http://go.eventpop.me/HumanWired
อีเมลล์ : pop@eventpop.me
โทร : 062 593 2224
LINE ID : @eventpop

The Advertising Association of Thailand
12/14 Tessabansongkao Rd., Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand
Tel. (66 2) 5916461-5 Email: aat@adassothai.com

วัน : 24 Jan 2017

Share This:

Recent Events