NEWS UPDATE

ข่าวและกิจกรรมต่างๆ

True Young Producer Award 2017

โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13
True Young Producer Award 2017
รณรงค์เพื่อต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ 'โกง ไม่ เท่'

     ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13 ชิงทุนการศึกษาและรางวัลทัศนศึกษา ดูงานเอเจนซี่ระดับโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา ด้วยการดำเนินงานของ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย , ทรู วิชั่นส์ และทรูมูฟเอช

                            

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้มีเวทีเพื่อแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคมและประเทศชาติ    
 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ กับคณะกรรมการผู้จัดงานและองค์กรที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ
 3. เพื่อค้นหานักโฆษณารุ่นใหม่ที่สนใจในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม โดยเชิญชวนนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศร่วมส่งผลงานเข้าประกวด
 4. เพื่อเผยแพร่ผลงานของนิสิต นักศึกษา ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม นำมาออกอากาศทางทรูวิชั่นส์ และสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างสังคมไทยให้ปลอดการทุจริต

 

เจ้าของโครงการ
- ทรู คอร์ปอเรชั่น

ผู้ดำเนินโครงการ
- สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
- ทรู วิชั่นส์
- ทรู มูฟเอช

ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ ฯ
- สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศโดยไม่จำกัดคณะ และชั้นปี
 2. สมัครเข้าร่วมการประกวดเป็นทีม ๆ ละไม่เกิน 3 คน โดยสมาชิกในทีมจะต้องอยู่ในสถาบัน         เดียวกัน
 3. ผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวดได้ทีมละ 1  ผลงาน
 4. ผู้สมัครแต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง

 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
www.trueplookpanya.com
www.facebook.com/trueyoungproduceraward.ypa
www.truevisionswecare.com

 

ประเภทของการประกวด
ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ความยาวไม่เกิน  60 วินาที  รณรงค์เพื่อต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ 'โกง ไม่ เท่'

หลักเกณฑ์การประกวด

การคัดเลือกรอบ Story Board
คัดเลือกจากผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board) พร้อมด้วยบทบรรยาย  โดยผู้สมัครต้องส่ง
หลักฐานการประกวดดังนี้...

 1. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการศึกษา และผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board) มาที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัท ทรู  เลขที่ 118/1 อาคาร ทิปโก้  ชั้น 15 ถนนพระราม6  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 29 กันยายน 2560
 2. ผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board) ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นเนื้อเรื่องในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตที่คิดขึ้นมาใหม่  และยังไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อนโดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากการตอบโจทย์     ความ WOW ของไอเดีย    การใช้ภาษาที่เหมาะสม      เป็นไอเดียที่ผู้ชมสามารถนำไปทำตาม และแชร์ต่อได้
 3. ผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story board) จะเป็นภาพสีหรือขาวดำก็ได้  ให้ทำบนกระดาษ ขนาด A4  ตามแบบฟอร์มที่โครงการฯกำหนดให้  โดยใน 1 กระดาษ A 4  ให้มีภาพประกอบจำนวน 4 ภาพ  โดยต้องไม่เกิน 20 ภาพ และวาดภาพประกอบและพิมพ์บทบรรยายใต้ภาพให้ชัดเจน  (บทบรรยายใต้ภาพต้องพิมพ์เท่านั้นห้ามเขียนด้วยลายมือเด็ดขาด)
 4. ทีมที่ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม จะได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติ กระบวนการผลิตภาพยนตร์โฆษณา  เป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2560 เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนและทักษะการทำภาพยนตร์โฆษณาจากวิทยากรมืออาชีพที่อยู่ในสายงานด้านต่างๆ ของวงการโฆษณา

           ***ทีมผ่านเข้ารอบหรือนิสิต-นักศึกษาในทีม ที่ไม่สามารถร่วมงานสัมมนาได้

               ต้องสละสิทธิ์ในการประกวด***

 

การคัดเลือกรอบรองชนะเลิศ

 1. คัดเลือกจากการนำเสนอผลงานด้วยตัวเองให้คณะกรรมการพิจารณา ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
   
  โดยจะคัดเลือกจาก 20 ทีม ให้เหลือ10 ทีมสุดท้าย เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป
 2. ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ10 ทีม จะได้รับเงินทุนในการผลิตผลงานโฆษณา
  ทีมละ 15,000 บาท โดยมีระยะเวลาในการผลิตผลงานเป็นเวลา 30 วัน นับตั้งแต่
  วันที่ 4พฤศจิกายน ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2560
 3. ส่งผลงานภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบของ DVD ไฟล์ MP4 และ WMVความละเอียด HD 1080p (1920 x 1080)  ที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม  กลุ่มบริษัท ทรู
  เลขที่ 118/1 อาคาร ทิปโก้  ชั้น 15  ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน 

            เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560   (ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น.)

 

การคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ

 1. คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศใน วันที่ 21 ธันวาคม 2560  โดยมีคณะกรรมการจาก  ทรู คอร์ปอเรชั่น , สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ,
  สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย , และผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการโฆษณา
 2. คณะกรรมการจะตัดสินผลงานภาพยนตร์โฆษณาจากผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้าย ที่ส่งผลงานตามกำหนด
 3. งานภาพยนตร์โฆษณาที่ส่งไม่ทันตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธ์ และต้องคืนเงินผลิตผลงานให้กับคณะกรรมการฯ
 4. เพลงและภาพที่ใช้ประกอบภาพยนตร์โฆษณา ผู้เข้าประกวดจะต้องขอลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องสำหรับใช้
  ในการประกวด และใช้เผยแพร่ทางทรูวิชั่นส์ และสื่ออื่น ๆ ต่อไป
 5. ลิขสิทธิ์ของผลงานภาพยนตร์โฆษณาเป็นของ ทรู คอร์ปอเรชั่น ซึ่งสามารถนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณชน และเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ หรือใช้ในโอกาสอื่นๆ
 6. คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. ประกาศผลและมอบรางวัล วันที่ 21 ธันวาคม 2560

 

รางวัล และ ทุนการศึกษา

1) รางวัลภาพยนตร์โฆษณายอดเยี่ยม 
- ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
- ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 
- รางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลกที่ ประเทศญี่ปุ่น
(สำหรับนักศึกษา 3 ท่านและอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน) มูลค่า 235,000 บาท
รวมรางวัลที่ผู้ชนะเลิศได้รับทั้งสิ้น 265,000 บาท

2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
- โล่เกียรติยศ True Young Producer Award 
- ทุนการศึกษา 30,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร

3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
- โล่เกียรติยศ True Young Producer Award
- ทุนการศึกษา 20,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร

4) รางวัล Popular Vote
- โล่เกียรติยศ True Young Producer Award
- ทุนการศึกษา 10,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร

5) รางวัลชมเชย 7 รางวัล
- ทุนการศึกษา 5,000 บาท
- ประกาศนียบัตร

6) รางวัลภาพยนตร์โฆษณาที่มียอดรวมคะแนนจากการชม  คอมเม้นท์  และแชร์สูงที่สุด (ทางwww.youtube.com/truemoveh)
- ทุนการศึกษา 100,000 บาท

รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้น 460,000 บาท

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัท ทรู  โทร. 02-764-9773
E-Mail Address : ppyactivities@trueplookpanya.com

 

วัน / เวลา ในจัดโครงการ True Young Producer Award 2017
ถ่ายภาพเปิดตัวโครงการฯ :                4 กรกฎาคม 2560
วันที่รับสมัครและส่งผลงาน :               1 กรกฎาคม – 29 กันยายน 2560
คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 1   4 - 10ตุลาคม 2560
คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 2   17 ตุลาคม 2560
ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ     17 ตุลาคม 2560
 ทาง www.trueplookpanya.comwww.facebook.com/trueyoungproduceraward.ypa,  www.truevisionswecare.com
กิจกรรม Workshop :                       2 - 3 พฤศจิกายน 2560
คัดเลือกผลงานรอบรองชนะเลิศ :      3 พฤศจิกายน 2560
ระยะเวลาผลิตโฆษณา :                    4 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2560
หมดเขตรับผลงานรอบชิงชนะเลิศ :       6 ธันวาคม 2560
On Air Spot ผลงาน 10 ทีม :              13 - 31 ธันวาคม 2560
คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบสุดท้าย :  21 ธันวาคม 2560
พิธีประกาศผลและมอบรางวัล :             21ธันวาคม 2560

ดาวน์โหลดรายละเอียด คลิก
*เอกสารประกอบไปด้วย
- Creative Brief YPA17
- โปสเตอร์ YPA 2017
- เงื่อนไขการสมัคร
- แบบฟอร์มการสมัคร
 

วัน : 03 Jul 2017

Share This:

Recent Events