การแข่งขันคัดเลือกบริษัทตัวแทนโฆษณาและค่าธรรมเนียม

(Agency Pitch Regulations & Pitch Fee)

“One of the most
important decisions for CMO
is to choose the right agency partner”

ค่าธรรมเนียม “พิทช์ฟี” เป็นเรื่องสำคัญในกระบวนการแข่งขันคัดเลือกบริษัทตัวแทนโฆษณา โดยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ภายใต้ข้อตกลงและความร่วมมือของสมาชิก เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อความเป็นธรรมต่อการแข่งขันและปกป้องคุณค่าทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย สนับสนุนการสรรหาพันธมิตรร่วมดำเนินงานด้านกิจกรรมและการสื่อสารการตลาดที่จะช่วยสร้างความสำเร็จของแบรนด์ องค์กรธุรกิจต่างๆ และขอขอบคุณนักการตลาด นักสื่อสารการตลาด และเพื่อนร่วมธุรกิจสำหรับความร่วมมือที่ดีมาโดยตลอด

กระบวนการสรรหาพันธมิตร เริ่มต้นอย่างไร?

การแข่งขัน อาจจะไม่ใช่ทางเลือกเดียว หรือทางเลือกที่ดีที่สุดเสมอไปในการสรรหาบริษัทตัวแทนโฆษณาคู่ใจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน นโยบายธุรกิจ ตลอดจนวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่าย สมาคมฯจึงขอแนะนำสองขั้นตอนเบื้องต้นดังนี้ คือ

เริ่มต้นได้จากข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทตัวแทนโฆษณาต่างๆที่รวบรวมไว้ในเว็บไซต์ของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย หรือติดต่อบริษัทตัวแทนโฆษณาที่อยู่ในความสนใจ ขอให้นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำไปสู่การเปรียบเทียบ อาทิเช่น ชื่อบริษัท (Agency Name) / เครือข่าย (Network or Parent Company) / รายได้ในปีที่ผ่านมา (Revenue Records) / ขอบข่ายบริการ (Service Offerings) / ทุนจดทะเบียน (Capital) / จำนวนพนักงาน (Number of Employees) / รายชื่อลูกค้าปัจจุบัน (Existing Client List) / ผลงานที่ภาคภูมิใจ 3-5 ชิ้น (Best Archives) / อัตราค่าบริการ (Rate Card) เป็นต้น

นอกจากนี้ การแนะนำจากเพื่อนร่วมธุรกิจ หรือ พิจารณาจากงานโฆษณาที่พบเห็น หรือ สำรวจข้อมูลการจัดอันดับงานที่ได้รับรางวัลจากเวทีประกวดต่างๆจะช่วยการพิจารณาเบื้องต้นได้เป็นอย่างดีและเลือกได้อย่างอิสระ สมาคมฯแนะนำการกลั่นกรองอย่างเหมาะสมไม่เกิน 5-10 ราย

โดยการเลือกเอเจนซี่ที่น่าสนใจสัก 5-6 รายเพื่อขอนัดเยี่ยมชมสำนักงาน และเพื่อเปิดโอกาสให้เห็นบรรยากาศการทำงาน ได้สัมผัสทัศนคติของผู้บริหาร ทำความรู้จักบุคลากรคณะทำงาน ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการนำเสนอประวัติและผลงานของบริษัท ความพร้อมในเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ รับฟังประสบการณ์ กรณีศึกษาที่โดดเด่นของเอเจนซี่รายนั้นๆ

หลักการสำคัญ คือการทำความรู้จัก ความเข้าใจเพิ่มเติมกับเอเจนซี่รายนั้นๆโดยปราศจากการถือโอกาสส่งคำถามแบบให้โจทย์ หรือ ขอฟังความคิดเห็น หรือ มุมมองใดๆที่เปรียบเสมือนการนำเสนองาน

สมาคมฯ เชื่อมั่นว่าการคัดเลือกด้วยประวัติและผลงานที่ผ่านมา หรือที่เรียกว่า Agency Credential Pitch นั้น เป็นวิธีการคัดเลือกบริษัทตัวแทนโฆษณาที่ดีวิธีหนึ่งและเหมาะสมในหลายๆสถานการณ์ เป็นวิธีการที่ไม่เสียเวลามากนักและไม่มีภาระค่าใช้จ่ายใดๆ ถือเป็นการเริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้อย่างเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย

แต่... อย่างไรก็ตาม หากทั้งสองขั้นตอนแรกยังไม่ตอบสนองเป้าหมายการเลือกสรรบริษัทตัวแทนโฆษณา ก็จำเป็นที่ต้องเข้าสู่กระบวนการที่มีรายละเอียดปฏิบัติและมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายเพื่อการแข่งขันเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ ต่อไป

Agency Pitch Regulations & Pitch Fee

กฎเกณฑ์ต่อไปนี้เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างสมาชิกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ในการเรียกแข่งขันเพื่อคัดเลือกบริษัทตัวแทนโฆษณา (Agency Pitch) และการเก็บค่าธรรมเนียมร่วมแข่งขันเสนองาน (Pitch Fee)

โดยมีขอบเขตและหลักการสำคัญคือ เป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทตัวแทนโฆษณาและลูกค้า/เจ้าของผลิตภัณฑ์ได้ทำความรู้จักประวัติและผลงาน สร้างความเข้าใจในศักยภาพของบริษัทตัวแทนโฆษณา เรียนรู้ทัศนคติ ประสบการณ์และความพร้อมที่จะทำงานร่วมกัน และเป็นกระบวนการคัดเลือกบริษัทตัวแทนโฆษณาอันปราศจากการกระทำใดๆที่เปรียบเสมือนการนำเสนอแนวทิศทางกลยุทธ์ งานออกแบบความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอมุมมอง หรือความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับแบรนด์/ผลิตภัณฑ์ คู่แข่ง หรือตลาดในทำนองการนำเสนอกลยุทธ์ทั้งสิ้น

(สมาชิกของสมาคมฯผู้ใดที่ไม่ปฏิบัติตาม หรือ แสดงการกระทำที่ฝ่าฝืน จะถือว่าเป็นการกระทำผิดกฏเกณฑ์ข้อตกลงและจะถูกพิจารณาบทลงโทษจากคณะกรรมการสมาคมฯต่อไป)

สำหรับการแข่งขันด้วยวิธีการเสนอประวัติและผลงานที่ผ่านมา (Agency Credential Pitch/Presentation)
สมาคมฯกำหนดให้ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการแข่งขันเสนองาน

เป็นกระบวนการคัดเลือกบริษัทตัวแทนโฆษณา ด้วยวิธีการแข่งขันที่พิจารณาความสามารถทางด้านการวางกลยุทธ์ให้กับแบรนด์ องค์กร/สินค้า/ผลิตภัณฑ์/บริการ ที่มีขอบเขตในการนำเสนอข้อมูล งานวิจัย การวิเคราะห์เกี่ยวกับแบรนด์ คู่แข่ง และตลาด ที่นำไปสู่การนำเสนอทิศทาง แนวคิด หรือข้อเสนอแนะเพื่อการวางแผนงานทางกลยุทธ์ของแบรนด์ และธุรกิจของลูกค้า (Business/Strategic Direction) โดยที่ไม่มีการนำเสนอใดๆในลักษณะชิ้นงานความคิดสร้างสรรค์ (Creative Work) หรือการเสนอไอเดีย/แนวคิดสร้างสรรค์ (Creative Idea) หรืองานออกแบบ (Design Work) ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นโลโก้ เครื่องหมาย/ตราสัญญลักษณ์ ชุดเครื่องเขียน บรรจุภัณฑ์ ชิ้นงานโฆษณาการสื่อสาร แนวคิด/กิจกรรมการตลาด อีเวนต์ งานสื่อสารในสื่อดิจิทัล ชิ้นงานออกแบบสร้างสรรค์ หรือชิ้นงานกราฟฟิกดีไซน์อื่นใด ฯลฯ ทั้งสิ้น

คณะทำงานของลูกค้า/เจ้าของผลิตภัณฑ์ และบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เข้าร่วมการแข่งขัน พึงจะรักษาเกียรติและรักษาความชัดเจนโปร่งใสต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ตั้งแต่ในการประชุม/รับฟังโจทย์หรือการรับคำสั่งงาน (Briefing) โดยไม่มีลักษณะหรือการกระทำใดๆที่สร้างความคลุมเครือ/กำกวมถึงความได้เปรียบหรือการถือเอาเป็นแต้มต่อที่ดี หากจะมีการเสนอรูปแบบที่แสดงภาพให้เห็นเพื่อความกระจ่างชัดเจน หรือนำเอาชิ้นงานออกแบบ และ/หรือ ความคิดสร้างสรรค์บางประเภทมาประกอบการนำเสนอทั้งสิ้น (สมาชิกของสมาคมฯผู้ใดที่ไม่ปฏิบัติตาม หรือ แสดงการกระทำที่ฝ่าฝืน จะถือว่าเป็นการกระทำผิดกฏเกณฑ์ข้อตกลงและจะถูกพิจารณาบทลงโทษจากคณะกรรมการสมาคมฯ ต่อไป)

สำหรับการแข่งขันด้วยวิธีการเสนองานด้านกลยุทธ์เพียงอย่างเดียว (Strategic Pitch) สมาคมฯกำหนดค่าธรรมเนียมร่วมแข่งขันเสนองาน (Pitch Fee) ให้บริษัทตัวแทนโฆษณา (เอเจนซี่) รายละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

เป็นกระบวนการคัดเลือกบริษัทตัวแทนโฆษณา ด้วยวิธีการแข่งขันที่ครอบคลุมขอบเขตการนำเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์เกี่ยวกับแบรนด์ คู่แข่ง และตลาด ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวางแผนงานทิศทางกลยุทธ์ของแบรนด์ และธุรกิจของลูกค้า (Strategic Direction) หรือ การนำเสนอแนวทางในการทำการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลออนไลน์หรือสื่ออิเล็คโทรนิคอื่นๆ การนำเสนอวิธีการจัดการและ/หรือใช้ประโยชน์จากการบริหารข้อมูลเชิงลึก (Data Management) รวมไปถึงการนำเสนอชิ้นงานใน
รูปแบบของงานความคิดสร้างสรรค์ (Creative Work) หรือ การเสนอไอเดีย/แนวคิด (Creative Idea) หรือ งานออกแบบ (Design Work) ต่างๆเช่น โลโก้ เครื่องหมาย/ตราสัญลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ ชิ้นงานโฆษณาการสื่อสาร แนวคิด/กิจกรรมการตลาด อีเวนต์ งานออกแบบสื่อสารในสื่อดิจิทัล หรือการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์รูปแบบใดๆก็ตามที่ถือได้ว่าเป็นกระบวนการสื่อสารแบบบูรณาการ (Integrated Communications)

สำหรับการแข่งขันด้วยวิธีการเสนองานสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Communications) และ/หรือ การนำเสนอแนวความคิดสร้างสรรค์ (Creative Pitch) สมาคมฯกำหนดค่าธรรมเนียมร่วมแข่งขันเสนองาน (Pitch Fee) ให้บริษัทตัวแทนโฆษณา (เอเจนซี่) รายละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

หมายเหตุ :
การแข่งขันประเภทต่างๆข้างต้นนี้ ไม่รวมการนำเสนองานด้านกลยุทธ์ การวางแผนที่เกี่ยวข้องกับสื่อโฆษณา (Media Strategy & Media Plan) ใดๆ และหากมีความต้องการที่จะให้นำเสนองานด้านสื่อโฆษณาด้วยนั้น สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย จะมีการพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมร่วมแข่งขันเสนองานต่างหาก

บริษัทตัวแทนโฆษณา (เอเจนซี่) ผู้เป็นสมาชิกของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย มีความรับผิดชอบและตกลงที่จะปฏิบัติต่อกระบวนการแข่งขันเสนองานเพื่อการคัดเลือกบริษัทตัวแทนโฆษณาอย่างพร้อมเพรียงเสมอกันดังต่อไปนี้ คือ

1. หากมีการเรียกบริษัทตัวแทนโฆษณา (เอเจนซี่) รายใดรายหนึ่ง หรือ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไปรับฟังข้อมูลที่จะนำไปสู่การแข่งขันเสนองานในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ มีเหตุการณ์ใดๆบ่งชี้กระบวนการคัดเลือกบริษัทตัวแทนโฆษณา (เอเจนซี่) ที่นอกเหนือไปจากการแข่งขันด้วยวิธีการเสนอประวัติและผลงานที่ผ่านมา (Agency Credential Pitch / Presentation) แล้วนั้น เอเจนซี่แต่ละรายพึงสมควรชี้แจงเรื่องกฎเกณฑ์/ค่าธรรมเนียมร่วมแข่งขันเสนองาน (Pitch Fee) กับลูกค้า/องค์กร/เจ้าของผลิตภัณฑ์ เพื่อรับทราบในเบื้องต้นทันที และ/หรือ แจ้งให้สมาคมฯรับทราบโดยทันทีเช่นกัน

2. สมาคมฯรับช่วงดำเนินการติดต่อลูกค้า/องค์กร/เจ้าของผลิตภัณฑ์ เพื่อชี้แจงกฎเกณฑ์ข้อตกลงและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมร่วมแข่งขันเสนองาน (Pitch Fee) และถือเป็นความร่วมมือ ความโปร่งใสของลูกค้า/องค์กร/เจ้าของผลิตภัณฑ์ที่พึงจะยืนยันการเรียกบริษัทตัวแทนโฆษณา (เอเจนซี่) เข้าร่วมแข่งขันเสนองาน ตลอดจนการยืนยันจำนวน/รายชื่อบริษัทตัวแทนโฆษณาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อการคัดเลือกอย่างครบถ้วน ทั้งนี้เอเจนซี่ใดๆที่มิได้มีรายชื่อปรากฎอยู่ในการยืนยันตอบรับจากลูกค้า/องค์กร/เจ้าของผลิตภัณฑ์จะไม่มีสิทธิเข้าร่วมเสนองาน

3. สมาคมฯทำหน้าที่เป็นตัวกลางผู้ประสานงานแต่ผู้เดียว กระบวนการดำเนินงานทางเอกสาร การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯ จะเป็นการเรียกเก็บจากสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยโดยตรง มิใช่สมาชิกสมาคมฯเป็นผู้เรียกเก็บแต่อย่างใด

4. กรณีการแข่งขันมีบริษัทตัวแทนโฆษณาที่มิได้เป็นสมาชิกสมาคมฯร่วมอยู่ด้วย จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆสำหรับบริษัทตัวแทนโฆษณา (เอเจนซี่) นอกสมาคมฯเหล่านั้น

5. การชำระค่าธรรมเนียมร่วมแข่งขันเสนองาน (Pitch Fee) พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) พึงกระทำให้แล้วเสร็จกับสมาคมฯก่อนถึงกำหนดวันนัดนำเสนองานของบริษัทตัวแทนโฆษณา (เอเจนซี่) ที่ร่วมแข่งขันรายแรกเท่านั้น

6. หากพบว่ามีการปกปิดรายชื่อผู้ร่วมแข่งขัน หรือ ปฏิเสธการจ่ายค่าธรรมเนียมร่วมแข่งขันเสนองาน (Pitch Fee) หรือ การชำระค่าธรรมเนียมฯยังไม่เรียบร้อยก่อนถึงกำหนดวันนัดเสนองานของผู้ร่วมแข่งขันรายแรก สมาคมฯขอใช้สิทธ์ตามข้อตกลงที่จะไม่อนุญาตให้สมาชิกของสมาคมฯเข้าร่วมแข่งขันหรือห้ามมิให้มีการนำเสนองานโดยเด็ดขาดทันที และ/หรือ กำหนดนัดหมายวันนำเสนองานจะต้องถูกเลื่อนออกไปจนกว่ากระบวนการดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยตามข้อตกลงที่มีไว้ร่วมกัน

7. หลังจากทราบผลการแข่งขันแล้วระยะหนึ่ง สมาคมฯจะมอบค่าธรรมเนียมร่วมแข่งขันเสนองานให้แต่ละบริษัทตัวแทนโฆษณา
(เอเจนซี่) ที่ไม่ได้รับเลือก โดยจะหักส่วนหนึ่งไว้เป็นค่าบริการของสมาคมฯในสัดส่วนที่เท่าๆกัน

8. สำหรับลูกค้า/องค์กร/เจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ประกาศผู้ชนะการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น สมาคมฯยินดีที่จะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมฯ (พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ให้เทียบเท่าจำนวนผู้ชนะแต่ละราย (เพราะการแข่งขันบางครั้ง มีการคัดเลือกผู้ชนะมากกว่าหนึ่งราย) อย่างไรก็ตามการคืนค่าธรรมเนียมฯส่วนนี้ สมาคมโฆษณาฯขอเก็บรักษาไว้จนกว่าจะได้รับการแจ้งยืนยันจากผู้ชนะการแข่งขันว่าได้มีการเริ่มทำงานกันแล้วเท่านั้น

9. ในกรณีที่ลูกค้า/องค์กร/เจ้าของผลิตภัณฑ์ไม่มีข้อตกลงสรุปคัดเลือกบริษัทตัวแทนโฆษณา (เอเจนซี่) รายใดๆเลยภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากการแข่งขันนำเสนองาน สมาคมฯจะจัดสรรค่าธรรมเนียมให้กับผู้ร่วมแข่งขันทุกราย โดยไม่มีค่าธรรมเนียมส่วนใดจ่ายคืนลูกค้า/องค์กร/เจ้าของผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น

10. ลูกค้า/องค์กร/เจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมร่วมแข่งขันเสนองาน (Pitch Fee) ดังกล่าวข้างต้นนี้คือ ส่วนงานราชการ หรือ หน่วยงานของรัฐที่มีรัฐบาลเป็นเจ้าของ 100% เท่านั้น วิสาหกิจใดที่มีเอกชนหรือสาธารณชนร่วมเป็นเจ้าของอยู่ด้วยไม่ว่าจะในสัดส่วนเท่าใดก็ตาม (ยกตัวอย่างเช่น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น) ถือว่าเข้าข่ายภายใต้กำหนด กฏเกณฑ์การเรียกบริษัทตัวแทนโฆษณา (เอเจนซี่) เข้าแข่งขันเสนองานและค่าธรรมเนียมร่วมแข่งขัน (Pitch Fee) ทั้งสิ้น

11. กรณีมีข้อพิพาทหรือข้อเคลือบแคลงใดๆ ให้ถือคำตัดสินของนายกสมาคมฯเป็นที่สิ้นสุด

12. การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมร่วมแข่งขันเสนองาน (Pitch Fee) ดังกล่าวนี้ ถือเป็นข้อตกลงในกระบวนการคัดเลือกบริษัทตัวแทนโฆษณา (เอเจนซี่) และการบริหารจัดการเพื่อให้มีการแข่งขันอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมเท่านั้น มิได้เป็นการซื้องานหรือซื้อสิทธิทางปัญญาของงานต่างๆ ที่นำเสนอแต่อย่างใด การคัดลอกหรือนำงานที่สมาชิกนำเสนอในการแข่งขันไปดัดแปลงใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมิได้มีการตกลงซื้อหาสิทธิจากเอเจนซี่เจ้าของงาน ถือเป็นการละเมิดกฎหมายสิทธิทางปัญญาและมีความผิด

(ฉบับปรับปรุงตามข้อตกลงของสมาชิกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย เดือนมีนาคม 2565)

Agency Pitch Judging Guideline

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ขอเสนอแนวทางเพื่อใช้ในการพิจารณาตัดสินการแข่งขัน โดยลูกค้า เจ้าขององค์กร/ผลิตภัณฑ์สามารถนำไปปรับใช้ จัดเรียงน้ำหนักความสำคัญให้เหมาะสมกับโจทย์ทางธุรกิจ หรือ รูปแบบการแข่งขัน หรือ วัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการได้อย่างสะดวก

ดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อแนะนำสำหรับการพิจารณาการแข่งขัน
เพื่อคัดเลือกบริษัทตัวแทนโฆษณา

Agency Brief Guideline

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ขอแนะนำองค์ประกอบสำคัญของคำสั่งงานหรือ “บรีฟ” ที่จะใช้เป็นประโยชน์ในการแข่งขันฯ (รวมทั้งประโยชน์ต่อการทำงานประจำวัน) ซึ่งผู้ปฏิบัติใช้งานสามารถนำไปเพิ่มเติมปรับปรุง “ข้อมูล” หรือ “ลูกเล่น” กับการเรียบเรียงคำสั่งงานได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ ตราบเท่าที่คิดว่าจะเป็นการทำให้บริษัทตัวแทนโฆษณา (เอเจนซี่) ของท่านเข้าใจโจทย์ได้ดีที่สุดเพื่อให้ได้งานที่ดีที่สุด

ดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อแนะนำสำหรับการจัดทำคำสั่งงาน
เพื่อการแข่งขันคัดเลือกบริษัทตัวแทนโฆษณา

Participating
Agency Members

รายชื่อเอเจนซี่ร่วมโครงการพิทช์ฟี

ค้นหารายชื่อเอเจนซี่

Question & Answer

คำถามที่มีคำตอบชัดเจน

ตอบ : สมาคมฯสนับสนุนการสร้างแบรนด์ที่ยั่งยืน สร้างแคมเปญการตลาดที่มีประสิทธิผลต่อธุรกิจขนาดเล็ก หรือการตั้งต้นอย่างมั่นคงสำหรับธุรกิจเกิดใหม่ (หรือแม้แต่องค์กรขนาดเล็ก-กลาง-ใหญ่ที่มีงบประมาณทำโครงการไม่มากนัก) จึงขอแนะนำว่าการแข่งขันเสนองาน (Pitching) ที่มีค่าใช้จ่ายตามกฏเกณฑ์นั้น ไม่ใช่ทางออกเดียวหรือวิธีการเดียวที่จะเลือกบริษัทตัวแทนโฆษณาคู่ใจ กระบวนการเบื้องต้นแบบที่เรียกว่า Agency Credential Pitch ตามคำแนะนำ การพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นที่รวบรวมไว้ในเว็บไซต์ของสมาคมฯ ชิ้นงานหรือกิจกรรมสื่อสารการตลาดที่โด่งดังหรืออย่างที่ชื่นชอบ หรือการคัดเลือกจากรายชื่อเอเจนซี่ต่างๆที่ได้รับรางวัลงานประกวด Adman Awards & Symposium หนึ่งเดียวของประเทศไทย ตลอดจนคำแนะนำจากผู้รู้ / เพื่อนฝูงในแวดวงธุรกิจต่างๆก็เป็นช่องทางที่จะช่วยให้เกิดการจับคู่ที่เหมาะสม สร้างความสำเร็จได้อย่างดีไม่แพ้กันทีเดียว

ตอบ : พิจารณาจากการทำงานต่างโจทย์ ต่างผลิตภัณฑ์ หรือต่างแบรนด์ เปรียบได้เป็นการทำงานเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ ซึ่งนั่นหมายความถึงการแยกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมร่วมแข่งขัน (Pitch Fee) ออกจากกันเป็นรายๆไป เป็นการเรียกเก็บแยกตามจำนวนโจทย์ จำนวนผลิตภัณฑ์/แบรนด์ที่ได้รับมอบหมาย

ตัวอย่างเช่น บริษัท ก. จำกัด ชื่อแบรนด์ ก. มีการมอบโจทย์ให้แข่งขันเสนองานความคิดสร้างสรรค์ (Creative Pitch) รวมกัน 3 โจทย์ สำหรับรถยนต์แบรนด์ ก. / รถจักรยานยนต์แบรนด์ ก. / และ รถยนต์แบรนด์ ข. ดังนั้น บริษัท ก.จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมร่วมแข่งขัน (Pitch Fee) ให้แต่ละเอเจนซี่เป็นจำนวน 200,000 X 3 = 600,000 บาท

(สมาคมฯ มีข้อแนะนำคือ ให้บริษัท ก. จำกัด เลือกมอบโจทย์เพียงหนึ่งผลิตภัณฑ์เดียวหรือน้อยที่สุดเพื่อการแข่งขันและให้ผู้บริหารของผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ร่วมรับฟัง/คัดเลือก เพื่อพิจารณาความสามารถและช่วยการตัดสินใจเลือกเอเจนซี่มอบหมายงานของ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆต่อไปโดยไม่ต้องมีการแข่งขันเสนองานเพิ่มเติมอีก)

ตอบ : ด้วยสถานการณ์เช่นนี้ถือเป็นการรื้อทำใหม่ทั้งหมด สมาคมฯมีการตกลงร่วมกับบริษัทตัวแทนโฆษณาผู้เป็นสมาชิกเอาไว้อย่างชัดเจนว่าสมาคมฯจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมร่วมแข่งขันทั้งหมดอีกรอบหนึ่งเสมือนการเริ่มต้นใหม่

ตอบ : สมาคมฯ มีข้อตกลงร่วมกันที่จะใช้หลักการเดียวกับการเปลี่ยนโจทย์ กล่าวคือ เอเจนซี่ที่เกี่ยวข้องในการแข่งขันมีภาระที่จะต้องแจ้งต่อสมาคมฯเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมร่วมแข่งขันอีกรอบหนึ่งเสมือนการเริ่มต้นใหม่

ตอบ : สมาคมฯมีความเสียใจหากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นและขอรับทราบเพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงสำหรับเอเจนซี่สมาชิก แต่คงไม่สามารถเรียกร้องคืนเงินให้ได้ แน่นอนว่าเอเจนซี่ที่มีอยู่หลากหลายนั้น แต่ละแห่งมีศักยภาพ ความเชี่ยวชาญแตกต่างกันไป สมาคมฯพร้อมจะอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำ สนับสนุนขั้นตอนการคัดเลือกบริษัทตัวแทนโฆษณาเพื่อให้มีกระบวนการที่มีประสิทธิผล การเลือกบริษัทตัวแทนโฆษณาคือการเลือกพันธมิตรที่สำคัญต่อความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ สมาคมฯมุ่งหวังเป็นตัวกลางที่ทำให้เกิดการจับคู่ทางธุรกิจที่เหมาะสมและราบรื่นที่สุดเท่านั้น

ตอบ : สมาคมฯขอชี้แจงป็นข้อๆดังต่อไปนี้ คือ

  • กรณีการยกเว้นค่าธรรมเนียมร่วมแข่งขัน (Pitch Fee) คือ ลูกค้าเป็น หน่วยงานราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ เท่านั้น
  • หากแต่หน่วยงานของรัฐที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนแล้ว จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมร่วมแข่งขัน (Pitch Fee) ตามปกติ
  • ลูกค้าที่เรียกให้มีแข่งขันกันเป็นการภายในกันเองเฉพาะกลุ่มเอเจนซี่ที่ให้บริการในปัจจุบันอยู่แล้ว (Incumbent or Club Agencies) จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมร่วมแข่งขัน (Pitch Fee) แต่หากว่ามีเอเจนซี่ใดๆนอกเหนือจากกลุ่มที่ได้รับการว่าจ้างหรือให้บริการอยู่ในปัจจุบันเข้าร่วมการแข่งขันนั้นด้วยแล้ว เอเจนซี่ที่เข้าร่วมแข่งขันจะต้องแจ้งให้สมาคมฯเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯเสมือนข้อตกลงตามกติกาปกติทั่วไป และเป็นการครอบคลุมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณาที่ร่วมแข่งขันในรอบนั้นๆทั้งหมดทุกรายอีกด้วย

    และเพื่อความเป็นธรรมต่อบริษัทตัวแทนโฆษณาในกรณีเช่นนี้ สมาคมฯมีแนวทางให้พิจารณาความต่อเนื่องของระยะเวลาการให้บริการ และ/หรือ ความต่อเนื่องของค่าใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้กับบริษัทตัวแทนโฆษณาผู้ให้บริการลูกค้ารายนั้นๆอยู่ในขณะนั้นทั้งหมด (Incumbent or Club Agencies) ว่ามีปริมาณงาน มีความต่อเนื่องอย่างสมเหตุผลต่อการเรียกแข่งขันเป็นการภายในตามลักษณะดังกล่าวหรือไม่ และหากองค์ประกอบต่างๆมีความผิดเพี้ยนไปจากข้างต้น สมาคมฯถือเป็นเหตุสมควรที่จะเข้าข่ายกฏเกณฑ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียม (Pitch Fee) ตามปกติเช่นกัน
  • ในกรณีที่มีบริษัทแม่ หรือ สำนักงานใหญ่ หรือ บริษัทจัดการธุรกิจอยู่ในต่างประเทศ แต่หากตราบใดที่เป็นการมอบโจทย์แข่งขันสำหรับธุรกิจหรือโครงการที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ก็จะต้องเข้าข่ายเรียกเก็บค่าธรรมเนียมร่วมแข่งขัน (Pitch Fee) ด้วยเช่นกัน

ตอบ : สมาคมฯขออ้างอิงเรื่องของสิทธิเหนือความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นเป็นปกติในความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและบริษัทตัวแทนโฆษณา กล่าวคืองานความคิดสร้างสรรค์หรือไอเดียต่างๆจากการนำเสนอนั้นถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทตัวแทนโฆษณาผู้นำเสนอจนกว่าลูกค้าจะมีการตกลงคัดเลือกชิ้นงาน (และเพื่อนำไปพัฒนาร่วมกับเอเจนซี่รายนั้นๆต่อไป) แล้วนั้น ชิ้นงานดังกล่าวจึงจะถือได้ว่าเป็นสมบัติของลูกค้า และในทางตรงกันข้ามหากลูกค้าไม่มีความสนใจในงานความคิดสร้างสรรค์อื่นๆตามที่นำเสนอ
เอเจนซี่สามารถนำไปใช้ในทางอื่นๆต่อไปได้อย่างเป็นอิสระ บ่อยครั้งที่พบความเข้าใจผิดว่า เมื่อเรียกการแข่งขันแล้ว มีการจ่ายค่า
ธรรมเนียมฯให้แล้ว จะถือโอกาสหรือสามารถนำไอเดียความคิดสร้างสรรค์ที่ผ่านการนำเสนอทั้งหมดนั้นไปใช้อย่างไรก็ได้

ค่าธรรมเนียมเข้าแข่งขัน (Pitch Fee) มิได้ถือเป็นการซื้องานหรือสิทธิทางปัญญาของงานต่างๆที่นำเสนอแต่อย่างใด การถือโอกาส คัดลอก หรือนำงานของสมาชิกที่นำเสนอไปใช้โดยพละการถือเป็นความผิดมารยาทและเป็นการละเมิดกฎหมายสิทธิทางปัญญาและมีความผิด

(สมาคมฯแนะนำว่า หากลูกค้ามีความสนใจชิ้นงานในลักษณะนี้จากการแข่งขัน สามารถติดต่อขอซื้อจากเอเจนซี่ผู้เป็นเจ้าของความคิดได้ตามกำหนดราคามาตรฐาน / Rate Card และสมาคมฯรับเป็นตัวกลางในการเจรจาหากพบว่ามีการฉวยโอกาสเรียกราคาเกินสมควร