NEWS UPDATE

ข่าวและกิจกรรมต่างๆ

การรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2564

                        ด้วยกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการรางวัล
ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2564 (Prime Minister’s Export Award 2021) หรือ PM Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 30 ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ส่งออก เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ ของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยในตลาดโลก โดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนและให้ความสำคัญแก่ผู้ส่งออกสินค้าและบริการที่มีผลงานดีเด่น มีการริเริ่มและพยายามบุกเบิกตลาดต่างประเทศภายใต้ชื่อทางการค้าเป็นของตนเองและมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเองจนเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดีแก่ผู้ประกอบการที่มีส่วนผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการของประเทศ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการมอบรางวัลเป็นประจำทุกปี (รายละเอียดโครงการสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

                    ในการนี้ สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ ขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านในการประชาสัมพันธ์การสมัครรับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจ ส่งออกดีเด่น ปี 2564 (Prime Minister’s Export Award 2021) แก่ผู้ประกอบการในเครือข่าย ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ www.pm-award.com หรือ QR Code ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 พฤษภาคม 2564 (เอกสารประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

สิ่งที่แนบมาด้วย

เอกสารขอความอนุเคราะห์

รายละเอียดโครงการ

วัน : 06 Aug 2021

Share This:

Recent Events