NEWS UPDATE

ข่าวและกิจกรรมต่างๆ

True Young Producer Award 2018

โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 14
True Young Producer Award 2018

 ในหัวข้อ 'Stop Cyberbullying  หยุดทำร้ายกันบนโลกออนไลน์'

        กลุ่มทรู จัดโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 14 ชิงทุนการศึกษาและรางวัลทัศนศึกษา
ดูงานเอเจนซี่ระดับโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา โดยการดำเนินงานของ
สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย , ทรูวิชั่นส์ และทรูมูฟ เอช                      

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้มีเวทีเพื่อแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคมและประเทศชาติ    
 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ กับคณะกรรมการผู้จัดงานและองค์กรที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ
 3. เพื่อค้นหานักโฆษณารุ่นใหม่ที่สนใจในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม โดยเชิญชวนนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศร่วมส่งผลงานเข้าประกวด
 4. เพื่อเผยแพร่ผลงานของนิสิต นักศึกษา ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม นำมาออกอากาศทางทรูวิชั่นส์ และสื่อสังคมออนไลน์
   

เจ้าของโครงการ
- กลุ่มทรู

ผู้ดำเนินโครงการ
 - สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
- ทรูวิชั่นส์
- ทรูมูฟ เอช

ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ยูนิเซฟ

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษา
   ทั่วประเทศโดยไม่จำกัดคณะ และชั้นปี
2.สมัครเข้าร่วมการประกวดเป็นทีม ๆ ละไม่เกิน 3 คน โดยสมาชิกในทีมจะต้องอยู่ในสถาบันเดียวกัน
3.ผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวดได้ทีมละ 1 ผลงาน
4.ผู้สมัครแต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
www.trueplookpanya.com
www.facebook.com/trueyoungproduceraward.ypa

 ประเภทของการประกวด
ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ความยาวไม่เกิน  60 วินาที ในหัวข้อ 'Stop Cyberbullying  หยุดทำร้ายกันบนโลกออนไลน์'

หลักเกณฑ์การประกวด

การคัดเลือกรอบ Story Board

คัดเลือกจากผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board) พร้อมด้วยบทบรรยาย  โดยผู้สมัครต้องส่ง
หลักฐานการประกวดดังนี้...

1) ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการศึกษา และผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board) มาที่
     ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม  กลุ่มทรู
     เลขที่ 18  อาคาร ทรู ทาวเวอร์  ชั้น 25  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงห้วยขวาง 
     เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

     ตั้งแต่ 2 กรกฎาคม - 28 กันยายน 2561

2) ผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board) ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นเนื้อเรื่องคิดขึ้นมาใหม่  และยังไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อนโดยคณะกรรมการจะพิจารณาจาก 

 • การตอบโจทย์
 • ความ WOW ของไอเดีย
 • การใช้ภาษาที่เหมาะสม
 • เป็นไอเดียที่ผู้ชมสามารถนำไปทำตาม และแชร์ต่อได้

3) ผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story board) จะเป็นภาพสีหรือขาวดำก็ได้  ให้ทำบนกระดาษขนาด A4  ตามแบบฟอร์มที่โครงการฯกำหนดให้  โดยใน 1 กระดาษ A 4  ให้มีภาพประกอบจำนวน 4 ภาพ  โดยต้องไม่เกิน 20 ภาพ และวาดภาพประกอบและพิมพ์บทบรรยายใต้ภาพให้ชัดเจน  (บทบรรยายใต้ภาพต้องพิมพ์เท่านั้นห้ามเขียนด้วยลายมือเด็ดขาด)

การคัดเลือกรอบที่ 1

        คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 1 จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ในระหว่างวันที่ 4 - 9ตุลาคม 2561  และประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบแรกจำนวน 50 ทีม ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561

การคัดเลือกรอบที่ 2

    1)  คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 2 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561และประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม  ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561

    2)  ทีมที่ผ่านการคัดเลือก 10 ทีม จะได้ร่วมกิจกรรม Workshop True Young Producer Award2018 ในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เพื่อเรียนรู้หลักการทำภาพยนตร์โฆษณา และปรับปรุงผลงานร่วมกับวิทยากรมืออาชีพที่อยู่ในสายงานด้านต่างๆ ของวงการโฆษณา

***ทีมผ่านเข้ารอบหรือนิสิต-นักศึกษาในทีม ที่ไม่สามารถร่วมงานอบรมได้ต้องสละสิทธิ์ในการประกวด***

3)  ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ10 ทีม จะได้รับเงินทุนในการผลิตผลงานโฆษณา ทีมละ 15,000 บาท โดยมีระยะเวลาในการผลิตผลงานเป็นเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันอังคารที่ 30 ตุลาคม ถึง วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561

4)  ส่งผลงานภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบของ DVD ไฟล์ MP4 และ WMVความละเอียด HD 1080p(1920 x 1080)  ที่

     ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม  กลุ่มบริษัท ทรู
     เลขที่
18  อาคาร ทรู ทาวเวอร์  ชั้น 25  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงห้วยขวาง 
     เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

     ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561   (ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น.)

การคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ

 1. คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศใน วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 โดยมีคณะกรรมการจาก  กลุ่มทรู  , ทรูวิชั่นส์ , สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย , กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม , ยูนิเซฟ และผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการโฆษณา
 2. คณะกรรมการจะตัดสินผลงานภาพยนตร์โฆษณาจากผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้าย ที่ส่งผลงานตามกำหนด
 3. งานภาพยนตร์โฆษณาที่ส่งไม่ทันตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธ์ และต้องคืนเงินผลิตผลงานให้กับคณะกรรมการฯ
 4. เพลงและภาพที่ใช้ประกอบภาพยนตร์โฆษณา ผู้เข้าประกวดจะต้องขอลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องสำหรับ
  ใช้ในการประกวด และใช้เผยแพร่ทางทรูวิชั่นส์ และสื่ออื่น ๆ ต่อไป
 5. ลิขสิทธิ์ของผลงานภาพยนตร์โฆษณาเป็นของกลุ่มทรู ซึ่งสามารถนำมาเผยแพร่
  ต่อสาธารณชน และเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ หรือใช้ในโอกาสอื่นๆ
 6. คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. ประกาศผลและมอบรางวัล วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561

รางวัล และ ทุนการศึกษา

1) รางวัลภาพยนตร์โฆษณายอดเยี่ยม 
     - ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
     - ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 
     - รางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลกที่ ประเทศญี่ปุ่น (สำหรับนักศึกษา 3 ท่านและอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน) มูลค่า 235,000 บาท
     รวมรางวัลที่ผู้ชนะเลิศได้รับทั้งสิ้น 285,000 บาท

2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
1  
     - ถ้วยเกียรติยศจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
     - ทุนการศึกษา 30,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร

3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
     - โล่เกียรติยศ True Young Producer Award
     - ทุนการศึกษา 20,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร

4) รางวัล Popular Vote
     - โล่เกียรติยศ True Young Producer Award
     - ทุนการศึกษา 10,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร

5) รางวัลชมเชย 7 รางวัล
     - ทุนการศึกษา 5,000 บาท
     - ประกาศนียบัตร

6) รางวัลภาพยนตร์โฆษณาที่มียอดเข้าชม , ยอดแชร์ และยอดคอมเมนท์สูงที่สุด ทาง www.youtube.com/truemoveh )
     - ทุนการศึกษา 100,000 บาท

รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้นกว่า500,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
     ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู  โทร. 02-8586279 , 089-1396064

วัน / เวลา ในจัดโครงการ True Young Producer Award 2018
     ถ่ายภาพเปิดตัวโครงการฯ :            2 กรกฎาคม 2561
     วันที่รับสมัครและส่งผลงาน :            2 กรกฎาคม – 28 กันยายน 2561
     คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 1   4 - 9ตุลาคม 2561
     ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบแรก  10 ตุลาคม 2561
     คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 2   16 ตุลาคม 2561
     ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ       17 ตุลาคม 2561

     ทาง www.trueplookpanya.com , www.facebook.com/trueyoungproduceraward.ypa

     กิจกรรม Workshop :                  29 ตุลาคม 2561
     ระยะเวลาผลิตโฆษณา :                  30 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2561
     หมดเขตรับผลงานรอบชิงชนะเลิศ :   30 พฤศจิกายน 2561
     On Air Spot ผลงาน 10 ทีม :               12 - 31 ธันวาคม 2561
     คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบสุดท้าย :  20 ธันวาคม 2561

ดาวน์โหลดรายละเอียด คลิก
*เอกสารประกอบไปด้วย
- Creative Brief YPA18
- โปสเตอร์ YPA 2018
- Story Board
- เงื่อนไขการสมัคร
- แบบฟอร์มการสมัคร

วัน : 10 Jul 2018

Share This:

Recent Events