NEWS UPDATE

ข่าวและกิจกรรมต่างๆ

ประกาศผลทีมที่ชนะเลิศ จากการเข้าร่วมประกวดคลิปโฆษณา หัวข้อ ‘อย่าให้ใครว่าไทย..ไร้สติ’

ผลการประกวดคลิปโฆษณา หัวข้อ ‘อย่าให้ใครว่าไทย..ไร้สติ’

โครงการรณรงค์ “อย่าให้ใครว่าไทย” รณรงค์ให้คนไทยปรับเปลี่ยนทัศนคติเชิงลบ ลดเลิกนิสัยและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ อันเป็นต้นเหตุของปัญหาที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยหันมามีจิตสำนึกที่ดี มีวินัย

ทีมที่ชนะเลิศการประกวด  ได้แก่

ชื่อผลงาน REC

บริษัท ทีบีดับบลิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด

1. นายธนันต์วัช  วิภาสสุวรรณ  Copywriter

2. นายเดชฤทธิ์  ลิมป์ศิริพันธ์  Art Director

วัน : 28 Feb 2018

Share This:

Recent Events