LAW & REGULATIONS

กฏและข้อบังคับสำหรับการโฆษณา

Law & Regulations


คู่มือการขออนุญาตโฆษณาอาหาร 2553

คู่มือการขออนุญาตโฆษณาอาหาร 2553

หลักเกณฑ์การโฆษณาเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สั่งเอกชนแจงรายได้รายจ่ายโครงการรัฐ

เริ่ม1ม.ค.55 ขึ้นบัญชีดำ : “ล่าเงินคอร์รัปชัน”

แนวทางการโฆษณาโดยไม่ระบุแบรนด์ UNBRAND ADVERTISING

ข้อสรุปแนวทางการโฆษณาโดยไม่ระบุแบรนด์ UNBRAND ADVERTISING

แนวทางการโฆษณาเครื่องสำอาง

แนวทางการโฆษณาเครื่องสำอาง ให้นำบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณามาใช้บังคับแก่การโฆษณาเครื่องสำอางโดยอนุโลม โดยให้ถือว่าอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรี และให้ถือว่าอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ