LAW & REGULATIONS

กฏและข้อบังคับสำหรับการโฆษณา

Law & Regulations


แนวปฏิบัติด้านการโฆษณาที่มีการอ้างอิงผลการวิจัย

     โดยที่จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโฆษณา ได้บัญญัติไว้ในข้อที่ 8 เกี่ยวกับการใช้ผลการวิจัย และการอ้างอิงรายงานทางวิทยาศาสตร์ในการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ความว่า

     “ไม่ควรกระทำการโฆษณาโดยใช้ศัพท์สถิติ ผลการวิจัย หรือ อ้างอิงรายงานทางวิทยาศาสตร์ในทางที่ไม่สมควร หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดโดยที่สินค้านั้นไม่มีคุณสมบัติตามที่อ้าง”
 

     ดังนั้นเพื่อให้สมาชิกมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้นโดยถือเอาการปกป้องสิทธิในการรับรู้ข่าวสารโฆษณาของผู้บริโภคเป็นสำคัญ สมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทยจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การโฆษณาที่มีการนำเอาผลการวิจัยมาใช้สนับสนุนการสื่อสารสรรพคุณ คุณประโยชน์ของสินค้าหรือบริการดังต่อไปนี้


     1) กรณีการอ้างอิงผลการศึกษาที่ได้จากการวิจัยที่ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยทฤษฏีความน่าจะเป็น และมีขนาดตัวอย่างไม่น้อยกว่าขนาดตัวอย่างตามหลักวิชาการ ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% ขึ้นไป และ มีขนาดตัวอย่างไม่น้อยกว่า 400 ตัวอย่าง
ให้โฆษณาโดยอ้างอิงเป็นจำนวนร้อยละ/เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มตัวอย่างได้ โดยสื่อสารให้ชัดเจนว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มตัวอย่าง เช่น กลุ่มตัวอย่าง 90% พึงพอใจ เป็นต้น


     2) กรณีการอ้างอิงผลการวิจัยที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้สุ่มโดยใช้ทฤษฏีความน่าจะเป็น และ/หรือมีขนาดตัวอย่างที่ไม่เพียงพอตามหลักวิชาการ หรือมีขนาดตัวอย่างน้อยกว่า 400 ตัวอย่าง
ให้โฆษณาโดยอ้างอิงจำนวนกลุ่มตัวอย่างโดยตรง เช่น “กลุ่มตัวอย่าง 19 คนจาก 20 คน” ห้ามโฆษณาโดยอ้างอิงจำนวนร้อยละ/เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มตัวอย่าง


     3) การโฆษณาทั้ง 2 กรณีข้างต้นห้ามใช้คำที่หมายรวมถึงผู้คนทั้งหมด เช่น ผู้หญิง ผู้บริโภค ผู้ใช้ ฯลฯ  และให้ใช้คำว่า “กลุ่มตัวอย่าง” แทน ทั้งนี้ ในการโฆษณาทางโทรทัศน์ หรือวิทยุ ให้บอกข้อความด้วยเสียงอย่างชัดเจนโดยจะมีซูเปอร์ข้อความดังกล่าวหรือไม่ก็ได้