LAW & REGULATIONS

กฏและข้อบังคับสำหรับการโฆษณา

Law & Regulations


แนวทางการโฆษณาผลิตภัณฑ์ไล่หรือกำจัดแมลง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

เรื่อง แนวทางการโฆษณาผลิตภัณฑ์ไล่หรือกำจัดแมลง  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม