LAW & REGULATIONS

กฏและข้อบังคับสำหรับการโฆษณา

Law & Regulations


ข้อความคำเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2553

ข้อความคำเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2553ตามที่ทางรัฐบาลได้ประกาศกฎกระทรวงฯ ลงวันที่ 29 มีนาคม 2553 ประกาศคณะกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ ลงวันที่ 14 เมษายน 2553 แล้วนั้น สมาคมโฆษณาได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทาง โทรทัศน์(เซ็นเซอร์) เพื่อวางแนวทางปฏิบัติสำหรับการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์

เงื่อนไขการแสดงภาพสัญลักษณ์เพื่อประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ตามที่สมาคมโฆษณาฯได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงและขอความร่วมมือจากสื่อให้ปฎิบัติตาม พรบ.ควบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ,กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแสดงภาพลักษณ์เพื่อประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2553 และประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่าด้วยรูปแบบและวิธีการแสดงข้อความคำเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2553