LAW & REGULATIONS

กฏและข้อบังคับสำหรับการโฆษณา

Law & Regulations


เงื่อนไขการแสดงภาพสัญลักษณ์เพื่อประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ที่ ส. 206/2551-2553
11  สิงหาคม  2553
 
เรื่อง    เงื่อนไขการแสดงภาพสัญลักษณ์เพื่อประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เรียน    สมาชิกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

 

     ตามที่สมาคมโฆษณาฯได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงและขอความร่วมมือจาก สื่อให้ปฎิบัติตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ,กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแสดงภาพลักษณ์เพื่อประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2553 และประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่าด้วยรูปแบบและวิธีการแสดงข้อความคำเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๓  จากสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยนายแพทย์สมาน  ฟูตระกูล  ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่าหลังจากที่ได้ประกาศใช้ กฎกระทรวงในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ และประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮล์ ในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 27 พฤกษภาคม 2553 ซึ่งทำให้เงื่อนไขการแสดงภาพสัญลักษณ์เพื่อประกอบการหรือประชาสัมพันธ์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง สมบรูณ์แล้ว  ทางสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้แจ้งในที่ประชุมสื่อว่า ขณะนี้ยังมีผู้ประกอบการบางรายยังปฎิบัติไม่ถูกตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ,กฎกระทรวง และประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ที่กำหนดไว้  อาทิเช่น

 

     1. ให้ปรากฎได้เฉพาะภาพสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ ภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามออกเสียงชื่อชนิด สินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบริษัทผู้ผลิต(ทางสื่อโทรทัศน์ การฉายภาพ วีดิทัศน์ การแสดงภาพโดยผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ )  ภาพสัญลักษณ์ของเครื่องหมายการค้าต้องได้รับการจดทะเบียนสมบูรณ์แล้วจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา และภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มและของผู้ผลิตจะต้องไม่เป็นภาพส่วนใดของ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือบรรจุภัณฑ์ ไม่มีข้อความเป็นการอวดอ้างสรรพคุณ คุณประโยชน์ คุณภาพของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 


         การปรากฏสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮล์หรือเครื่องสัญลักษณ์ของผู้ผลิตในช่วงท้ายของการโฆษณาสามารถแสดงได้มีขนาดไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โฆษณาทั้งหมดและ ใช้เวลาแสดงภาพสัญลักษณ์ไม่เกินร้อยละห้าของเวลาโฆษณาทั้งหมดแต่ต้องไม่เกิน สองวินาที  ตัวอย่างเช่น

 

ภาพยนตร์โฆษณาความยาว 15 วินาที แสดงภาพสัญลักษณ์ได้ .75 วินาที
ภาพยนตร์โฆษณาความยาว 30 วินาที แสดงภาพสัญลักษณ์ได้ 1.5 วินาที
ภาพยนตร์โฆษณาความยาว 45 วินาที แสดงภาพสัญลักษณ์ได้ไม่เกิน 2 นาที
ภาพยนตร์โฆษณาความยาว 60 วินาที แสดงภาพสัญลักษณ์ได้ไม่เกิน 2 วินาที

 

     2. ขนาดความสูงของตัวอักษรคำเตือนต้องไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของกรอบข้อความคำเตือนซึ่งขนาดความสูงของตัวอักษรไม่นับรวมสระ อุ อู อิ อี อือ ไม้เอก ไม้โท ฯลฯ รวมไปด้วย และสีของตัวอักษรข้อความคำเตือนต้องเป็นสีขาวเท่านั้น     ขนาดพื้นที่กรอบของข้อความคำเตือนต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑ใน๔ ของพื้นที่โฆษณาหน้าจอ เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความยาวตลอดตามแนวนอนชิดขอบจอด้านบนสุดในกรอบคำเตือน ต้องเป็นพื้นสีดำเข้มเท่านั้นและระยะเวลาการแสดงคำเตือนต้องไม่น้อยกว่าสอง วินาที

 

     3. การตีความว่าเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่นั้นทางสำนักควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮฮล์ได้ยึดเอาหลักฐานการจดทะเบียนการค้า กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นหลัก ดูจากวัตถุประสงค์การจดทะเบียนว่ามีวัตถุประสงค์ ในการจดทะเบียนว่าเป็นผู้ผลิตหรือจำหน่ายสุราหรือไม่และดูที่เจตนาในการสื่อสารให้ประชาชนทั้วไปได้รับทราบว่าเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮล์หรือ ไม่


จึงเรียนมาเพื่อทราบและได้โปรดปฎิบัติตามกฎหมาย, กฎกระทรวงและประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

                                                                                                                                                                       ขอแสดงความนับถือ
                                                                                                                                                                     (นายวิทวัส       ชัยปาณี)

                                                                                                                                                                นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย


หมายเหตุ  หากมีข้อสงสัยประการใดติดสอบถามได้ที่สมาคมฯ โทร. (02) 591-6461-5