LAW & REGULATIONS

กฏและข้อบังคับสำหรับการโฆษณา

Law & Regulations


ข้อความคำเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2553

ที่ ส. 190/2551-2553
31 พฤษภาคม 2553
 
เรื่อง    ขอให้รีบปฏิบัติตามกฎกระทรวงสำหรับการโฆษณาทางโทรทัศน์ทันที
เรียน    ท่านสมาชิกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 


1. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแสดงภาพสัญลักษณ์เพื่อประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2553


2. ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่าด้วยรูปแบบและวิธีการแสดง
 
     ข้อความคำเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2553


    ตามที่ทางรัฐบาลได้ประกาศกฎกระทรวงฯ ลงวันที่ 29 มีนาคม 2553 ประกาศคณะกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ ลงวันที่ 14 เมษายน 2553 แล้วนั้น สมาคมโฆษณาได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์(เซ็นเซอร์) เพื่อวางแนวทางปฏิบัติสำหรับการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ดังต่อไปนี้

 

1. ภาพสัญลักษณ์

1.1 ภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายความว่า ภาพเครื่องหมายการค้าของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า

1.2 ภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายความว่า ภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จดทะเบียนบริษัทตามกฎหมาย และไม่ซ้ำหรือทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งนี้ภาพสัญลักษณ์ดังกล่าวต้องไม่เป็นภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือบรรจุภัณฑ์ ไม่มีข้อความอันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณ คุณประโยชน์ หรือชักจูงใจให้มีการบริโภค ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยขอให้ท่านสมาชิกสมาคมฯทำการส่งภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตไปให้ทางคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ทำการตรวจเช็คก่อนนำไปใช้แสดงทางภาพยนตร์โฆษณา

 

2. การแสดงภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางภาพยนตร์โฆษณา ต้องเป็นไปในแนวทางการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม

 

3. การแสดงภาพสัญลักษณ์ ต้องมีขนาดไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โฆษณาทั้งหมดในแนวทางปฏิบัตินั้น ให้สมาชิกใช้หลักการคำนวณพื้นที่โดยการแบ่งขนาดของจอภาพโทรทัศน์ตามแนวนอนออกเป็น 4 ส่วนและแนวตั้ง 5 ส่วน เมื่อทำการลากเส้นตัดกันจะแบ่งเนื้อที่ออกเป็น 20 ช่อง ซึ่งแต่ละช่องจะมีปริมาตรเท่ากับร้อยละห้าของพื้นที่ แต่เนื่องจากภาพสัญลักษณ์ของแต่ละบริษัทจะมีขนาดไม่เท่ากัน จึงขอให้แต่ละบริษัททำการคำนวณพื้นที่ตามหลักการข้างต้นเป็นพื้นฐาน ส่วนระยะเวลาที่แสดงภาพสัญลักษณ์ต้องไม่เกิน 2 วินาที

 

4. การแสดงข้อความคำเตือนนั้น ขอให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งทางภาพและเสียงรวมทั้งแบบและขนาดของตัวอักษรและระยะเวลาที่แสดงด้วย


     ด้วยความห่วงใย สมาคมโฆษณาขอให้ท่านสมาชิกได้อ่านกฏกระทรวงและประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างละเอียดและรีบปฏิบัติตามทันทีในทุกสื่อโฆษณาทั้งนี้เพราะกระทรวงสาธารณสุขได้ทำการแถลงข่าวแล้วว่าจะดำเนินการทางกฎหมายตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป
 
                                                                                                                                                                      จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                                                                                                                                     (นายวิทวัส  ชัยปาณี)

                                                                                                                                                               นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย