LAW & REGULATIONS

กฏและข้อบังคับสำหรับการโฆษณา

Law & Regulations


แนวทางการโฆษณาโดยไม่ระบุแบรนด์ UNBRAND ADVERTISING

ข้อสรุปแนวทางการโฆษณาโดยไม่ระบุแบรนด์ UNBRAND ADVERTISING

แนวทางการโฆษณาเครื่องสำอาง

แนวทางการโฆษณาเครื่องสำอาง ให้นำบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณามาใช้บังคับแก่การโฆษณาเครื่องสำอางโดยอนุโลม โดยให้ถือว่าอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรี และให้ถือว่าอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

แนวปฏิบัติด้านการโฆษณาสินค้าสำหรับเด็ก

โดยที่จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโฆษณา ได้บัญญัติไว้ในข้อที่ 10 เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กและผู้เยาว์ ความว่า“ไม่ควรกระทำการโฆษณาอันอาจมีผลเป็นอันตรายต่อเด็ก หรือผู้เยาว์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ หรือทำให้ขาดความรู้สึกผิดชอบ หรือโดยอาศัยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของบุคคลดังกล่าวมาใช้เป็นเครื่องมือใน การจูงใจโดยไม่สมควร”ดังนั้น เพื่อให้สมาชิกมีแนวทางการโฆษณาที่ชัดเจนขึ้น สอดคล้องกับสถานการณ์ความห่วงใยของประชาสังคมที่มีต่ออิทธิพลของการโฆษณาที่ อาจมีผลกระทบต่อพฤติกรรมและทัศนคติของเด็ก และผู้เยาว์

ข้อความคำเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2553

ข้อความคำเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2553ตามที่ทางรัฐบาลได้ประกาศกฎกระทรวงฯ ลงวันที่ 29 มีนาคม 2553 ประกาศคณะกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ ลงวันที่ 14 เมษายน 2553 แล้วนั้น สมาคมโฆษณาได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทาง โทรทัศน์(เซ็นเซอร์) เพื่อวางแนวทางปฏิบัติสำหรับการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์

เงื่อนไขการแสดงภาพสัญลักษณ์เพื่อประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ตามที่สมาคมโฆษณาฯได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงและขอความร่วมมือจากสื่อให้ปฎิบัติตาม พรบ.ควบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ,กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแสดงภาพลักษณ์เพื่อประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2553 และประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่าด้วยรูปแบบและวิธีการแสดงข้อความคำเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2553